Data aktualizacji: 2020-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie Dzieci Polsce / Polska Szkoła Sobotnia im Jana Brzechwy w Moss
- w języku lokalnym *Foreningen Barna Polen
Miejscowość *Moss, Drammen II oddział
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Vesteråsveien 45, 1570 Dilling, Linnestranda 69, Lier

 

 

Kod pocztowy*

1526

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Oslo
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4748679643Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Izabela Bielińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Walczak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Foreningen Barna Polen* Stowarzyszenie Dzieci Polsce. Polska Szkoła Sobotnia im Jana Brzechwy , Vesteråsveien 45, 1570 Dilling  adres do korespondencji Borkenveien 5e, 1339 Voyenenga

W roku szkolnym 2019./2020 powstał II odział w Drammen, nr organizacyjny ten sam 813227932 


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Polska Sobotnia Szkoła w Moss nosi nazwę Foreningen Barna Polen - ma na celu podejmowanie działań na rzecz propagowania kultury, historii i języka polskiego wśród dzieci polskich oraz z rodzin mieszanych, w tym szeroką współpracę z fundacjami i szkołami z Polski polegającą na organizowaniu konkursów i projektów międzynarodowych. Nowością w naszej w szkole są zajęcia z przyrody, które zapewnią dzieciom wiele atrakcji. Szkoła oferuje kółka zainteresowań. Plastyczne, muzyczne, gimnastyczne, szachy oraz kółko historyczne.

Realizujemy projekty edukacyjne :  nauczanie domowe,  Erasmus + 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Według danych z roku 2005 gminę zamieszkuje 28 040 osób, średnio na 1 km² wypada 444,23 osób. Pod względem zaludnienia Moss plasuje się na 27 miejscu wśród norweskich gmin.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1985
              - 2019/20100
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, kończą w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa zatwierdzone przez MEN w polskim systemie oświaty  wystawiane przez szkołę w Polsce (Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańskie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku) w ramach nauczania domowego. Uczniowie zdają egzaminy po zakończeniu roku szkolnego. Szkoła przygotowuje  uczniów do egzaminów i w nauczaniu realizuje polską podstawę programową na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz stosowanych przepisów wykonawczych.  Ponadto szkoła wystawia
świadectwa PSS Moss i Drammen na zakończenie każdego roku szkolnego. 


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor zatrudnia nauczycieli na zasadzie wolontariatu, nauczyciele otrzymują umowy na prawach norweskich.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: