Data aktualizacji: 2020-12-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Języka i Kultury Polskiej "SumPol"
- w języku lokalnym *Центр Польської Мови і Культури "СумПоль"
Miejscowość *Sumy
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Malinowskogo 12/401

 

 

Kod pocztowy*

40-000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Charkowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 066 153 79 56Faks (z numerem kierunkowym kraju) +38 (0542) 619 316

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biuro@europasumy.org.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: europasumy

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Oleksandr Moskaliuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Mikołaj Vashchenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie „Za Europejski Rozwój Sumszczyny” ul. Petropawliwska 52, 40-000 Sumy, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Centrum Języka i Kultury Polskiej "SumPol" działa zarówno na rzecz Członków Stowarzyszenia, jak i pozostałych Mieszkańców obwodu sumskiego (Sumszczyny), którzy pragną udoskonalić znajomość języka polskiego, a także przybliżyć sobie zagadnienia związane z kulturą, tradycjami oraz bytem Polaków. Wobec tego, od samego początku swego funkcjonowania głównym zadaniem Centrum jest nauczanie języka polskiego oraz szerzenie i promowanie polskości wśród mieszkańców regionu Sumskiego. Podwaliny pod działalność Centrum zostały założone przez podmiot prowadzący, mianowicie Stowarzyszenie „Za Europejski Rozwój Sumszczyny”. Przez cały okres swego funkcjonowania (od 2010 r.) Stowarzyszenie było organizatorem i realizatorem licznych polsko-ukraińskich przedsięwzięć mających charakter językowy (szkoły języka polskiego w Polsce), integracyjny (wymiany młodzieży), folklorystyczny (koncerty i festyny) oraz naukowy (konferencje i zjazdy). Działając na wszystkich ww. płaszczyznach Stowarzyszenie zdobyło uznanie zarówno wśród mieszkańców, jak i władz regionu. Dzięki temu udało się określić faktyczne zapotrzebowanie na działalność związaną z nauczaniem języka i kultury polskiej i na tej podstawie powołać Centrum Języka i Kultury Polskiej "SumPol". W 2014 r. Centrum otrzymało od Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 92 pozycji podręczników i pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego. Poza tym, Organizacja i Centrum od lat tworzą swoją własną polskojęzyczną bibliotekę, w której obecnie znajduje się ponad 200 pozycji literatury. Każdy może nieodpłatnie korzystać z tych zasobów, które ciągle są powiększane.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Centrum Języka i Kultury Polskiej "SumPol" ma siedzibę w mieście Sumy. Jest to największe miasto obwodu sumskiego położonego na północno-wschodnich krańcach Ukrainy. Można by było pokusić się o stwierdzenie, że z racji usytuowania geograficznego kontakt mieszkańców regionu z Polską i Polakami jest relatywnie niełatwy. Niemniej jednak tak nie jest. Historia Sumszczyny i jej mieszkańców jest przepełniona faktami i wydarzeniami potwierdzającymi dużą więź z Polską. Np. w miasteczku Nedryhajliw obwodu sumskiego znajduje się pomnik mamuta (szczątki tego prehistorycznego zwierzęcia zostały odnalezione w tym miejscu w 1839 r.), na którym umiejscowiono napis głoszący, że w tym miejscu, wzdłuż brzegu rzeki, biegła granica między carstwem Moskiewskim a Polsko-Litewską Rzecząpospolitą w okresie między 1634 r. a 1648 r. W czasach mniej oddalonych od teraźniejszości można również odnaleźć szereg przykładów istnienia relacji między Sumszczyną a Polską. Np. wiele zakładów przemysłowych Sum i regionu, a także szereg osiedl mieszkalnych zarówno w mieście wojewódzkim, jak i na jego peryferiach były budowane przez polskie firmy i z udziałem Polaków. Obecnie w Sumach działa także kościół rzymsko-katolicki, którego proboszczem jest Polak. Kościół jest przepełniony podczas obchodów polskich religijnych oraz państwowych świąt. W Sumach funkcjonują także dwie organizacje polonijne zrzeszające przede wszystkim osoby starsze mające polskie pochodzenie. Także szkoły wyższe działające w regionie i usytuowane w Sumach od lat prowadzą aktywną współpracę z polskimi ośrodkami akademickimi, rokrocznie realizując wymiany studenckie i podejmując wspólne polsko-ukraińskie przedsięwzięcia naukowe. Obecnie zarówno w Sumach, jak i w całym województwie mieszka dość liczna grupa osób mających polskie pochodzenie (ok. 500) i/lub pragnących utrzymywać i rozwijać więzi (społeczne, kulturowe, religijne, naukowe, gospodarcze) z Polską i Polakami. Dzięki temu, działalność Centrum Języka i Kultury Polskiej "SumPol" cieszy dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Sum i regionu i poziom tego zainteresowania wzrasta z roku na rok. Istnieje zatem konieczność stałego doposażenia (zarówno w sprzęt, jak i pomoce dydaktyczne) Centrum, aby ustawicznie poprawiać jakość i zakres jego funkcjonowania.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1913
              - 2019/2016
              - 2020/2110
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wszystkie zajęcia z języka polskiego zaczynają się od połowy września i trwają do końca czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu nauki Centrum wydaje Zaśwadczenie/ Certyfikat o ukończeniu kursu na stosownym poziomie znajomości języka.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel prowadzi zajęcia na zasadach wolontariatu w zamian za korzystanie z zasobów lokalowych, sprzętowych oraz bibliotecznych Centrum i Organizacji. Dzięki temu doskonali także swój fach nauczycielski.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---