Data aktualizacji: 2018-10-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła przy PSKO "Odrodzenie"
- w języku lokalnym *польское культурно - просветительское общество одродзение
Miejscowość *Biszkek
Kraj *

Kirgistan

Ulica, nr domu*ul. Puszkina 78

 

 

Kod pocztowy*

720000 Biszkek

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Dżarkientska - Inskanderowa, 9-11/13 050059 Ałmaty,
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +996 700 200 558Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): senona@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

WhatsApp +37122342809

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Zenona Ślązak-Biegalijew

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Jermołowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Odrodzenie, 720000 Biszkek, ul. Puszkina 78 pokój 242, Kirgistan

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *
Szkoła przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym Odrodzenie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Po powstaniu niepodległego Kirgistanu, gdy zaczęła się odradzać świadomość narodowa wszystkich narodowości zamieszkujących ten kraj, zorganizowała się również Polonia, zakładając w stolicy, Biszkeku, stowarzyszenie. Organizacja ta ma na celu odrodzenie polskiej tożsamości, tradycji i zwyczajów u ludzi, u których jedyną pamiątką po polskich przodkach są zdjęcia lub tylko wspomnienia. Polacy w Kirgistanie nie mieszkają w jakichś większych skupiskach. Aktywnie w życiu polonijnym i organizowaniu polonijnych imprez uczestniczą ci, którzy mieszkają w Biszkeku.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - koniec maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia o ukończeniu kursu


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel skierowany do pracy za granicą przez ORPEG.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---