Data aktualizacji: 2018-06-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego im. Jan Pawła II w Sao Paulo
- w języku lokalnym *Escola de Língua Polonesa João Paulo II
Miejscowość *Sao Paulo
Kraj *

Brazylia

Ulica, nr domu*Rua Alegrete 168

 

 

Kod pocztowy*

01254-010 São Paulo - SP, Brasil

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sao Paulo
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 55 11 85340947Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): aulasdepolones@yahoo.com.br

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

1

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

1 Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła pod patronatem KG RP w Sao Paulo

Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *

Nazwa projektu:

Nauczanie i testowanie znajomości języka polskiego, jako języka obcego na terenie stanu Sao Paulo (Brazylia). Kurs obejmuje również problematykę polskiej kultury, historii, tradycji i geografii.

Wykładowca:   prof. dr Barbara M. Rzyski

Poziomy:   początkujący i średnio-zaawansowany

Czas kursu:    2 lata

Zapisy:    w czerwcu każdego roku

Pomieszczenie:   wynajęta sala,  w budynku szkoły sióstr zakonnych „Notre Dame”

Dzień zajęć:     soboty, od godz. 8: 00 do 13:00

Forma:     kurs bezpłatny

Uczestnicy:    Polacy (potomkowie emigrantów)  oraz  zainteresowani Brazylijczycy

Wiek słuchaczy:   od 14 do 80 lat

Kalendarz szkolny:  od sierpnia danego roku - do czerwca roku następnego

Szkola ma charakter społeczny

Sobotnie spotkania z uczestnikami kursu na zajęciach języka polskiego w Sao Paulo, cieszą się wielkim zainteresowaniem. Wykłady nt. polskiej kultury, tradycji i historii są również wspaniałą okazją do zacieśniania więzi narodowych osób polskiego pochodzenia zamieszkujących w stanie Sao Paulo.

Większość uczestników kursu to potomkowie polskich emigrantów. Reprezentują różny poziom wykształcenia. W każdej grupie około 5-10% stanowią Brazylijczycy, którzy chcą w przyszłości poznać nasz kraj, myślą o studiach w Polsce, wymianie kulturalnej, szkolnej lub uniwersyteckiej. Niektórzy planują nawiązanie kontaktów handlowych.

 Osoby polskiego pochodzenia pragną uczyć się, ew. doskonalić znajomość języka ojczystego, tak aby utrzymywać kontakty z rodziną w Polsce, poznawać kraj swoich przodków i móc realizować projekty biznesowe. 

Wymiernym efektem kursu języka polskiego w Sao Paulo jest zakwalifikowanie i udział jego uczestników (wykorzystywanie wszystkich przyznanych miejsc) w wakacyjnych kursach języka polskiego, organizowanych w Krakowie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Sao Paulo jest wielką aglomeracją miejską liczącą ok. 20 mln mieszkańców. Jest to wielokulturowe i najnowocześniejsze miasto Brazylii. Niezwykle urozmaicone etnicznie, nasycone przenikaniem różnych kultur stanowi centrum biznesowo-finansowe, edukacyjne i kulturalne Brazylii. Jego mieszkańcy, to najlepiej wykształceni przedstawiciele najliczniejszej w tym kraju klasy średniej.

Polonia w Sao Paulo liczy ok. 40 tys. osób. W przeważającej mierze są to potomkowie polskich emigrantów z okresu II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Przedstawiciele polonijnej społeczności należą głównie do klasy średniej. Większość wykonuje pracę najemną w różnych zawodach technicznych, ale spora grupa prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. W środowisku obecni są także przedstawiciele wolnych zawodów, świata nauki i kultury. Znaczna większość paulistańskiej Polonii zamieszkuje w aglomeracji Sao Paulo. Zwarte środowiska polonijne w interiorze stanu są bardzo nieliczne. W Sao Paulo znajduje się także dość silna i dobrze zorganizowana, wywodząca się z Polski diaspora żydowska. Jej przedstawiciele dość licznie uczestniczą w życiu polonijnym.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego są wręczane słuchaczom oceny opisowe oraz dyplomy przygotowane przez szkołę.

Szkoła wydaje tzw. certyfikat ukończenia danego poziomu na koniec roku szkolnego i następnie certyfikat na zakończenie dwuletniego kursu - z wynikiem pozytywnym, podpisane przez nauczycielkę oraz Konsula Generalnego RP.

Poza certyfikatem uczniowie wyróżniani są nagrodami książkowymi  (pozycje literatury polskiej).Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
praca społeczna

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---