Data aktualizacji: 2019-03-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Średnia Nr 8 z polskim językiem nauczania
- w języku lokalnym *Средняя школа №8 г. Волковыска с польским языком обучения
Miejscowość *Wołkowysk
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*Pankowej 7a

 

 

Kod pocztowy*

231900

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375 15 12 20099Faks (z numerem kierunkowym kraju) +375151220099

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sh8pl@yandex.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Bułaj

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Bułaj Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kuratorium oświaty powiatu wołkowyskiego

Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *

Szkoła jest obliczona na 190 uczniów. W chwili obecnej w szkole kształci się 278 uczniów od 6 do 17 lat od 1 do 11 klasy. Średnia ilość uczniów w klasie wzrosła od 14,5 w 2014/2015 roku szkolnym do 17,4 w 2018/2019 roku szkolnym. W ciągu 3 lat stan liczebny uczących się wzrósł o 10,3%.

W 2018/2019 roku szkolnym proces kształcenia w szkole realizuje 42 pracowników pedagogicznych. 40 pedagogów posiada wykształcenie wyższe, 5 z nich ukończyło studia w Polsce. Jako nauczyciel historii pracuje absolwentka szkoły z 2003 r., która posiada specjalność - nauczyciel historii i języka polskiego.

Oprócz dzieci z Wołkowyska, w szkole uczą się dzieci z 8(ośmiu) miejscowości rejonu wołkowyskiego. Zorganizowano dowożenie pięciu uczniów ze wsi autobusem Kuratorium Oświaty, trzynastu uczniów dojeżdża samodzielnie autobusami podmiejskimi. Bilety są opłacane z budżetu rejonowego.

Na podstawie zaświadczenia lekarskiego dla jednej uczennicy zorganizowano nauczanie domowe zgodnie z powszechnym programem wykształcenia średniego. Dla 24 uczniów została zorganizowana praca świetlicy (1 grupa). Wszyscy uczniowie klas 1-4 codziennie dostają bezpłatne gorące wyżywienie. Bezpłatne gorące wyżywienie mają również uczniowie z rodzin wielodzietnych, a także mieszkających na wsi.

Nauka od 1 do 11 klasy odbywa się w języku polskim ze wszystkich przedmiotów.

Szkoła posiada niezłą podstawę materialno-techniczną: 16 gabinetów do nauki, 2 pracownie języka angielskiego, pracownię informatyki, świetlicę, bibliotekę, salę gimnastyczną. Pracownie języka angielskiego, biologii i języka rosyjskiego zostały zwycięzcami rejonowego konkursu na lepszy gabinet.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Dla wszystkich pragnących uczyć się języka polskiego z rejonu i miasta, niezależnie od narodowości ich rodziców, zostały zorganizowane kursy płatne. W tym roku szkolnym są prowadzone zajęcia przygotowawcze do nauki w szkole z 30 dziećmi w wieku  5-6 lat. Korepetycje i zajęcia w małych grupach (do 5 osób) zostały zorganizowane dla 42 uczniów.

W celu spełnienia zapotrzebowań uczniów w szkole pracują kółka zainteresowań o różnej tematyce (zespół taneczny, teatr mody, chór, młodzi przewodnicy, wolontariusze). Oprócz tego w szkole są zorganizowane bezpłatne zajęcia fakultatywne z różnych przedmiotów. Uczniowie szkoły mają również możliwość uczęszczania na różnorodne zajęcia w szkołach sportowych i muzycznych znajdujących się w mieście.

 Artyści szkoły - to niejednokrotni uczestnicy festiwalów, konkursów, przedsięwzięć na różnych poziomach.

Mamy dobre warunki do zajęć sportem i jako wynik od kilku lat nasza drużyna zajmuje czołowe miejsce w rocznej spartakiadzie wśród szkół powiatu wołkowyskiego.

Od momentu otwarcia szkoły mieliśmy 16 roczników absolwentów. Uczniowie  naszej szkoły zostają studentami uczelni wyższych i kolegiów Republiki Białoruś i Republiki Polska.

Zaczynając od 2014/2015 roku szkoła została włączona w realizację republikańskich projektów innowacyjnych.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19278
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 wrzesnia 2018 rozpoczyna sie rok szkolny i kończą się zajęcia 31 maja 2019

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
 Świadectwo dojżałości

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---