Data aktualizacji: 2020-12-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna działająca przy Konfederacji Polaków Podola
- w języku lokalnym *Польська суботньо-недільна школа при Конфедерації Поляків Поділля
Miejscowość *Winnica
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul.Soborna, 12

 

 

Kod pocztowy*

21000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380505731104Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Vpavlovskiy71@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Włodzimierz Pawłowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Julia Griaznowa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła jest prowadzona przez Konfederację Polaków Podola, której prezesem jest pan Włodzimierz Pawłowski. Szkoła działa od roku 1999, obecnie w zajeciach szkoły uczestniczy około 500 osób.

Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *
Otrzymaliśmy zapewnienie od brata Justyna Rusina, iż pomieszczenia przykościelne możemy użytkować nieodpłatnie przez najbliższe lata. Ojciec przełożony zapewnił nas, iż jest możliwe zorganizowanie zaplecza biblioteczno - dydaktycznego na miejscu, w którym zastaną zgromadzone książki, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne ( biblioteka CD, sprzęt audiowizualny).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Winnicy i obwodzie winnickim szacuje się liczbę Polaków na około 40 - 50 tysięcy. Konfederacja Polaków Podola jest największym i najaktywniejszym stowarzyszeniem Polaków w tutejszym środowisku. Działająca od 20 lat szkoła wpisała się na trwałe w środowisku Polaków. Jej działalność jest nieoceniona dla środowiska.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19500
              - 2019/20500
              - 2020/21400

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września i kończą się 26 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła nie wydaje żadnych dokumentów ani certyfikatów.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracujący w szkole są społecznikami, podstawowym miejscem zatrudnienia są ich szkoły macierzyste, w których pracują.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---