Data aktualizacji: 2020-10-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska przy Towarzystwie Kultury Polskiej
- w języku lokalnym *Польська школа за Товариство польської культури
Miejscowość *Kowel
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Niezależności 138

 

 

Kod pocztowy*

45 000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Łucku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380505394357Faks (z numerem kierunkowym kraju) Brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): anatolygerka@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anatolij Herka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wiesław Pisarski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu, ul. Szewczenki 46, 45 000 Kowel

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *
Dyrektorem Szkoły Polskiej w Kowlu jest Anatolij Herka. Od siedmiu lat nauczają tu nauczyciele z Polski.

Szkoła mieści się w sali wynajmowanej od Urzędu Oświaty i jest częścią ukraińskiej Szkoły nr 3. Do szkoły uczęszcza w tej chwili 245uczniów. którzy uczą się w 10 grupach o różnym stopniu zaawansowania: początkowe, średniozaawansowane i zaawansowane.

Szkoła jest dobrze wyposażona w podręczniki do nauki na różnych poziomach. Ma też atlasy geograficzne, atlasy historyczne i książki do nauki historii Polski.  Posiada projektor, komputer, co umożliwia zastosowanie multimediów w nauczaniu.

Przy szkole działał zespół muzyczny Kowel Band, który śpiewał piosenki polskie i ukraińskie. W repertuarze miał piosenki do wierszy polskich poetów kresowych, piosenki ukraińskie i kolędy. Istnieje również Koło Recytatorskie, którego członkowie biorą udział w konkursach recytatorskich we Lwowie, Łucku i Dubnie. Do szkoły uczęszczają głownie dzieci ukraińskie, które uczą się języka polskiego z myślą o wyjeździe na studia do Polski. Mniejszość stanowią dzieci polskiego pochodzenia.

Szkoła pielęgnuje polskie tradycje. Przygotowuje przedstawienia i akademie na święta państwowe i religijne oraz imprezy związane z polskimi tradycjami ludowymi: 11 Listopada, 3 Maja, Wielkanoc, Boże Narodzenie, andrzejki, mikołajki, malowanie jajek, Dzień Katyński, Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

W tym roku 20 uczniów deklaruje, że wybiera się na rożne kierunki studiów do Polski.

Przy szkole działała 1 Kowelska Drużyna Harcerska "Leśna brać", w skład której wchodził zastęp dziewcząt "Wiewiórki" i zastęp chłopców "Wilki". Harcerze pomagali utrzymywać porządek na dwóch polskich cmentarzach i brali również udział w różnych uroczystościach harcerskich i państwowych.

Uczniowie uczą się z podręczników w większości wydanych przez wydawnictwo "Universitas", Prolog" i "Glossa". Książek  nie wydaje się do domu.

W pracy kulturalnej najbardziej pomagały nauczycielowi pani Natalia Balecka, która ukończyła Szkołę Liderów Polonijnych w Warszawie w bieżącym roku szkolnym oraz p. Anastazja Czyruk - studentka Drohobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Kowel jest ważnym węzłem kolejowym. Liczy obecnie 65 tysięcy mieszkańców. Społeczność polska jest w zdecydowanej mniejszości. Dla większości mieszkańców język polski jest językiem obcym. Ludności polskiego pochodzenia jest około 115 osób. Są też osoby deklarujące przynależność do narodu polskiego, ale nie mają stosownych dokumentów.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19220
              - 2019/20182
              - 2020/21122

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - 25 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Po każdym roku szkolnym Szkoła wydaje dyplomy, na których widnieją oceny za sprawność gramatyczną, mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

Normalny cykl nauczania wynosi od początku istnienia szkoły trzy lata.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Prezes TKP prosi Konsulat RP w Łucku o przysłanie nauczyciela z Polski. Obecnie pracuje nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: