Data aktualizacji: 2023-04-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście im.Marii Skłodowskiej -Curie
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Belfast
Miejscowość *Belfast
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Holy Rosary Primary School, Sunnyside Crescent

 

 

Kod pocztowy*

BT7 3DB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Belfast
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447595473586Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@pssbelfast.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Dąbrowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Kołakowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dyrektor Szkoły i Zarząd
Polisg Saturday School in  Belfast/Polish Educational Forum NI
Sunnyside Crescent 
Belfast, BT7 3DB

Dyrektor:
Tel.: 07595473586
E-mail: dyrektor@pssbelfast.com

Zarząd:
E-mail: zarzad@pssbelfast.com

Administrator strony:
E-mail: admin@pssbelfast.com


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście powstała w 2007 roku.

 Mieści się w budynku lokalnej szkoły -  Holy Rosary Primary School.
Szkoła realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP z wykorzystaniem, rekomendowanych przez Ministerstwon podręczników i autorskich programów.                                                                                                                                                   

PSS Belfast zatrudniaja wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli a także wolontariuszy.


Nauczane przedmioty w szkole to: język polski, historia polski, geografia polski, przyroda, matematyka.
Przygotowujemy uczniów do egzaminów z Transfer Testu oraz 
GCSE z języka polskiego. 
Szkoła rozwija zainteresowania dzieci i młodzieży poprzez różne formy zajęć pozalekcyjnych, od sportowych po teatralne, taneczne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne.  
Również pomagamy uczniom z trudnościami w nauce organizując im zajęcia wyrównawcze.
Prowadzimy nauczanie języka polskiego jako drugiego.
Wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane w szkole i poza nią mają na celu pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji ,tożsamości i języka polskiego wśród polonii i społeczności lokalnej. .
W szkole prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku od lat 3 do lat 16.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Założeniem PSS Belfast jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami polonijnych placówek edukacyjnych i kulturalnych działających w NI, a Polonią, Rządem RP oraz władzami lokalnymi i państwowymi Zjednoczonego Królestwa, a także organizacjami działającymi na terenie Polski i Europy.

Za cel stawiamy sobie krzewienie polskiej kultury, w tym wspieranie polskich dzieci przebywających za granicą w utrzymywaniu kontaktu z językiem polskim; propagowanie i obronę dobrego imienia Polaków i Polonii, a także promocję tradycji i języka polskiego na arenie międzynarodowej.


Obecnie w NI jest 8 szkół polonijnych i organizacji edukacyjnych. 

1.Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Skłodowskiej-Currie w Belfaście - dyrektor: mgr Beata Dąbrowska, E-mail: dyrektor@pssbelfast.com www.pssbelfast.com, FB: Polish Saturday School in Belfast, T.: +44 07595473586

2. Cross Cultural Polish Academy w Banbridge - dyrektor: mgr Katarzyna Ogonowska-Trybuła, T: + 44 07922259107 FB: Cross-Cultural-Polish-Academy

3. Polska Szkoła Uzupełniająca im. Mikołaja Kopernika w Newry - dyrektor: mgr Katarzyna Weber, www.polska.szkola.pl, FB: Polish Supplementary School in Newry, T: +44 07809358555

4. Polska Szkoła Sobotnia im. Janusza Korczaka Portadown/Lurgan - dyrektor: mgr Aleksandra Stańczak, www.pssportadown.co.uk, E-mail: astanczak@gmail.com, FB: Polska Szkoła, T: +44 07783127490

5. Polish Abroad Saturday School Derry/ Londonderry - dyrektor: Paulina Zalewska-Oriola, www.polishabroad.co.uk, info@polishabroad.co.uk oraz www.passderry.polishabroad.co.uk, FB: Polish Abroad: E-mail: info@polishabroad.co.uk

6. Polska Szkoła Sobotnia w Bangor, dyrektor: mgr Michalina Wiśniewska, E-mail: michalinawisniewska@live.co.uk, www. www.bangorpl.org.uk, FB: bangor.pl, T: +44 07922648708

7. Polska Szkoła w Enniskillen z siedzibą w Derrylin, dyrektor: mgr Marta Czerwińska, mail: marta.czerwinska@onet.eu, FB: Polska Szkoła w Enniskillen z siedzibą w Derrylin, T: +44 07926660495

Za cel stawiamy sobie krzewienie polskiej kultury, w tym wspieranie polskich dzieci przebywających za granicą w utrzymywaniu kontaktu z językiem polskim; propagowanie i obronę dobrego imienia Polaków i Polonii, a także promocję tradycji i języka polskiego na arenie międzynarodowej.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19172
              - 2019/20215
              - 2020/2175
              - 2021/2289
              - 2022/23100
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia  rozpoczynają się w  wrześniu a kończą w czerwcu - zgodnie z kalendarzem szkoły przygotowanym na dany rok nauki.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

 

Szkoła wydaje Zaświadczenie  o odbyciu nauki w Szkole Polonijnej ( wewnętrzny dokument szkolny) w skład którego wchodzą następujące informacje: • oceny opisowe ( nauczanie zintegrowane) • oceny końcowe z przedmiotów • zakres zdobytych kompetencji • opis zrealizowanego programu • ocena z zachowania      • frekwencja i osiągnięcia dziecka

Jest to dokument przygotowany na wzór polskich świadectw szkolnych.

W sytuacji powrotu dziecka do kraju dyrektor jest dostępny do współpracy z polską szkołą w celu wypracowania najbardziej bezpiecznej dla dziecka zmiany środowiska.

 Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w obecności  komisji kwalifikacyjnej, która składa się z nauczycieli i członków zarządu. - co jest zgodne ze Statutem Szkoły.
Nauczyciel ubiegający się o dane stanowisko, musi posiadać odpowiednia kwalifikacje, zgodne z kierunkiem nauczania. Po zakończonym procesie kwalifikacyjnym, nauczyciel otrzymuje umowę o pracę na dane stanowisko, zgodną z lokalnym prawem.

Taki sam proces rekrutacyjny jest stosowany dla wolontariuszy.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---