Data aktualizacji: 2022-10-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Podstawowa im. hr. Platerów
- w języku lokalnym *Krāslavas gr. Plateru v.n. Poļu pamatskola
Miejscowość *Krāslava
Kraj *

Łotwa

Ulica, nr domu*Rēzeknes 39

 

 

Kod pocztowy*

LV-5601

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Rydze.
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37165622771Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polupamatskola@kraslava.lv

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

p.o. dyrektora Alona Czyżewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Krāslavas novada dome Rīgas 51 Krāslava LV-5601 Latvija

Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Podstawowa im. hr. Platerów w Krasławiu rozpoczęła swoją działalność w roku 1991, jako szkoła z polskim językiem nauczania. W roku 2002 został dobudowany nowy gmach. 14 września 2002 roku szkole nadano imię hr. Platerów. Szkoła realizuje podstawowy program nauczania mniejszości narodowej (kod 21011121) i obowiązkowy program nauczania mniejszości narodowej w grupie przedszkolnej (kod 00011121). W szkole jest 42 uczniów, pracuje 16 nauczycieli, 2 nauczycielki z Polski, skierowane do pracy przez ORPEG. Podstawowe cele szkoły: wspomagać harmonijny i twórczy rozwój każdego ucznia,przyczyniać się do świadomości niezbędnej, by orientować się w otaczającym świecie, rozwijać wiedzę potrzebną do życia osobistego i społecznego; umożliwić naukę w języku łotewskim i polskim, pogłębić znajomość kultury, tradycji i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Szkoła posiada bibliotekę, salę sportową, gabinety fizyki, chemii, historii, informatyki, matematyki, pracy techniki, języków. Szkoła prowadzi kółko sportowe, zespół wokalny, kółko dramatyczne, dziennikarskie, fakultety z przedmiotów i zajęcia świetlicowe.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Krasław powstał w 1558 roku, w 1729 roku na ziemie krasławskie przybyli Platerowie, którzy znacznie przyczynili się do rozwoju miasta i jego okolic. Do dziś atrakcją miejską jest pałac wybudowany przez Platerów na wzgórzu, skąd rozciąga się wspaniały widok na miasto. Dzięki ich staraniom powstał kościół św. Ludwika i biblioteka, która niestety uległa zniszczeniu. Krasław uzyskał prawa miejskie w 1923. Obecnie miasto liczy 10,3 tysiący mieszkańców. W związku z panowaniem w Latgalii różnych państw, Krasław jest miastem wielonarodowościowym, co zostało uwidocznione w herbie. Przedstawia on łódź i pięć wioseł symbolizujących narodowości: Łotyszy, Polaków, Rosjan, Białorusinów i Żydów.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1953
              - 2019/2046
              - 2020/2145
              - 2021/2245
              - 2022/2342

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się 01.09. kończą się 31.05.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje wszystkie dokumenty potrzebne do dalszej nauki.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na podstawie umowy o pracę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---