Data aktualizacji: 2019-10-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim
- w języku lokalnym *МБОУ Гимназия №1
Miejscowość *Usole Syberyjskie
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*Tołbuchina 21

 

 

Kod pocztowy*

665463

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Irkucku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 007(39543)3-92-32Faks (z numerem kierunkowym kraju) 007 (39543)3-92-32

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gimus1@yandex.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Домашенко Юлия Геннадьевна

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Kafara Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Отдел образования муниципального образования города Усолье-Сибирское
665460 Иркутская область
г. Усолье-Сибирское
ул. Богдана Хмельницкого 30
тел. 007 (39543) 6-25-31

Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *

W szkole uczą się uczniowie klas 1-11. Gimnazjum nr 1 jest jedna z trzech szkół w  Usolu Syberyjskim, która możne się pochwalić zaszczytnym tytułem "gimnazjum". Szkoła reprezentuje wysoki poziom nauczania, a po jej ukończeniu uczniowie podejmują naukę na studiach wyższych. Język polski nauczany jest obecnie w szkole w ramach fakultetu. Pierwszy nauczyciel języka polskiego przybył do szkoły w roku szkolnym 1995/96. Uczniowie podczas zajęć poznają nie tylko język polski, ale też tradycje, zwyczaje polskie. Na zajęciach wykorzystywane są różne metody aktywizujące i zachęcające uczniów do poznawania Polski, jej geografii czy historii.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Usole Syberyjskie ma trzysta trzydziestoletnią historię. Jego założyciele odkryli na brzegu rzeki Angary solne źródła . Dla Polaków były one miejscem nadludzkiego trudu w epoce zsyłek i katorgi , poczynając od roku 1835 . Syberia – to ważne miejsce na mapie polskich losów. Bezkresne ziemie na północy i wschodzie Rosji są dzisiaj dla Polaków miejscem symbolicznym. Polskie ślady zachowały się nie tylko pośród ścian i mogił, w bibliotekach i archiwach , ale i wśród żyjących ludzi, potomków tych, dla których ta ziemia była miejscem cierpień. Pierwszym zesłańcem był pułkownik wojsk powstańczych , Piotr Jacek Odrowąż-Wysocki – jeden z organizatorów powstania 1830-1831 r. w Warszawie. Później byli i inni , m.in. L. Niemirowski, A. Roszkowski, F.Grabowski, W.Szczepkowski. Ten ostatni był znaym muzykiem i nauczycielem w wielu domach Usola i Irkucka. W całej usolskiej kolonii wydzielały się grupy lekarzy, artystów, muzyków, poetów, pedagogów i uczonych. W. Lasocki i I. Tomkiewicz założyli grupę lekarzy Usola i aktywnie pracowali w szpitalach. Prawie wszyscy Polacy zajmowali się ogrodnictwem, krawiectwem, badali miejscowe tereny. To oni dali początek wielu rzemiosłom w Usolu. Polscy inżynierowie zajmowali się konstrukcją leczniczych solnych wanien . Niezwykle twórczy byli malarze i literaci. Aleksander Sochaczewski w swoich obrazach uwiecznił polską zsyłkę zsyłkę, uwiecznił też Usole. Oryginały jego prac znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Stanisław Katerla nie był profesjonalnym artystą, on również pozostawił na swoich rysunkach widoki Usola, a w szczególności irkuckiej fabryki solnej. Rysunki te są przechowywane w Sankt-Petersburgu, w Muzeum Krajoznawczym w Irkucku,a ich kopie znajdują się w Usolu. Ciekawym przykładem twórczości literackiej jest USOLIADA – cykl wierszy Juliana Kiedrzyckiego w języku polskim. Tutaj odbywał zsyłkę inżynier wojenny i pedagog Józef Kalinowski, dla którego syberyjskie wygnanie było początkiem ostrego zwrotu ku działalności duchowej. Po zakończeniu katorżniczej zsyłki został on odprawiony na zamieszkanie do Irkucka, gdzie poświecił swoje życie wychowywaniu dzieci zesłanych katolików. Uwolniony w 1874 roku wrócił do Europy. W 1877 roku w Austrii wstąpił do zakonu i otrzymał imię – brat Rafał. 22 czerwca 1983 roku Jan Paweł II beatyfikował Ojca Rafała Kalinowskiego, a 17 stycznia 1991 roku w Rzymie odbyła się kanonizacja świętego.W tym samym roku w Usolu zarejestrowano parafię św. Rafała Kalinowskiego. Przy ulicy Lenina 3 znajduje się pomnik – budynek byłego kościoła. Nazywano go usolskim kościołem polskim.w 1920 roku świątynię oddano miejscowym władzom i kościół nie spełniał już swojej funkcji. W tej chwili jest to po prostu dom mieszkalny.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20150
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny trwa zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, kończą z końcem maja. W czerwcu uczniowie ostatniej klasy przystępują do egzaminów.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel z Polski przyjeżdżający do szkoły, zatrudniany jest w niej na umowę o pracę

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--