Data aktualizacji: 2022-01-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej
- w języku lokalnym *Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně
Miejscowość *Dolní Lutyně
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Koperníkova 652

 

 

Kod pocztowy*

735 53

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420774044974Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@psplutynia.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sabina Suchankova

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Obecní úřad Dolní Lutyně
Třanovského 10
73553 Dolní Lutyně

Rok powstania szkoły.*
1914
Krótki opis szkoły *

Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej przy ulicy Kopernikowa 652 została postawiona w 1930 roku przez Macierz Szkolną z Lutyni Dolnej i Macierz Sląska Cieszyńskiego. Wcześniej młodzież pochodzenia polskiego uczyła się od 1914 roku w prywatnym domu Państwa Babiszów.

Od 1992 roku w naszej szkole wprowadziliśmy system klasopracowni. Uczniowie przechodzą w czasie przerw do odpowiedniej klasopracowni wg rozkładu godzin (klasopracownia informatyczno-geograficzna, polonistyczno-historyczna, językowa, przyrodnicza i fizyczno-chemiczna. W każdej klasopra-cowni są pomoce audiowizualne, pomoce naukowe zgodnie z przedmiotem, którego w tej pracowni uczymy. Staramy się wzbogacać swój warsztat pracy o nowe pomoce naukowe.

Szkoła to nie tylko budynek, wyposażenie, grono pracowników ale przede wszystkim uczeń, bez którego nauczyciel jest niczym. Dlatego też największą uwagę kierujemy na sam proces kształcenia osobowości ucznia, gdzie uczeń przecież jest (a nie staje się) człowiekiem, rozwija swoje człowieczeństwo, poprzez tkwiące w nim możliwości kreacyjne, twórcze. Tu w szkole uczeń doświadcza sytuacji, które są pożądane w demokratycznym społeczeństwie. Staramy stwarzać warunki do samorozwoju, samoakceptacji, samodyscypliny, samopoznania, samooceny, samokształcenia i samorealizacji, dając uczniom w ten sposób pole do popisu.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1947
              - 2019/2051
              - 2020/2148
              - 2021/2251

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się zwykle 1.9. i kończą 30.6.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor placówki wg aktualnego zapotrzebowania.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---