Data aktualizacji: 2021-01-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. S. Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy
- w języku lokalnym *Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366
Miejscowość *Bystřice
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*366

 

 

Kod pocztowy*

739 95

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ostrawa
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +42 558 558 250Faks (z numerem kierunkowym kraju) +42 558 558 250

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@pspbystrice.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Bogdan Sikora

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Bogdan Sikora Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Urząd Gminny w Bystrzycy, Obecní úřad v Bystřici  739 95 Bystřice 334

 tel.: +420 558 995 110, fax: +420 558 995 120, email: obec@bystrice.cz, www.bystrice.cz


Rok powstania szkoły.*
1898
Krótki opis szkoły *

Dziewięcioletnia szkoła podstawowa dla uczniów  od lat 6- 15. Nauka odbywa się wg czeskiej podstawy programowej w języku polskim we wszytkich przedmiotach (oprócz języka czeskiego).  Organizycyjnie podzielona jest na dwa stopnie.Stopień pierwszy : klasa 1-5, stopień drugi: klasa 6-9. Od klasy 6. do  uczniów  dołączają uczniowie z okolicznych szkół - małoklasówek, którzy naukę do klasy 5. pobierali w swojej miejscowości. Uczniowie oprócz języka polskiego uczą się obowiązkowo języka czeskiego (od klasy drugiej) angielskiego (od klasy trzeciej), a od klasy szóstej w ramach drugiego języka obcego - języka rosyjskiego lub niemieckiego. Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Młodsze dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która jest czynna od 6:30-7:30 oraz 11:30-16:30. Wszyscy nauczyciele są członkami Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej, większość z nich aktywnie pracuje w kołach PZKO na rzecz polskiego społeczeństwa.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła znajduje się w malowniczej podgórskiej miejscowości Bystrzyca. Jest szkołą zbiorczą, do której uczęszczają uczniowie z okolicznych wiosek.  Społeczność polska jest zrzeszona w różnych organizacjach polskich, które zastrzesza Kongres Polaków w RC. Szkoła współpracuje z Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-   Oświatowego w  Bystrzycy. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19167
              - 2019/20165
              - 2020/21175

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1.9. - kończą się 30.6.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczeń na zakończenie każdego roku  szkolnego  oraz po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo, które wydaje szkoła.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Wyświetl większą mapę

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---