Data aktualizacji: 2021-02-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola Coerde
- w języku lokalnym *Hauptschule Coerde
Miejscowość *Münster
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Dachsleite 32

 

 

Kod pocztowy*

48157

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia/Niemcy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49/02502/901682Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): renatak@arcor.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Kaczmarek Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Nauka odbywa się w publicznych szkołach niemieckich podlegających pod Urząd Szkolny w Muenster.


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła w Muenster ma charakter nauczania uzupełniającego. Urząd szkolny wyznacza szkoły publiczne, w których raz w tygodniu odbywają się lekcje języka polskiego dla danej grupy wiekowej. Zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne, na których (na podstawie aktualnych polskich podręczników) uczniowie zdobywają umiejętności językowe odpowiednio do swojego wieku. Program zawiera także wiadomości z zakresu historii i geografii Polski. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone dla uczniów klas 1-10. Wystawiane są oceny, które wpisywane są do niemieckich świadectw szkolnych. Edukacja w naszej szkole kończy się egzaminem końcowym w 10-tej klasie. Świadectwo daje możliwość studiowania w Polsce.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20145
              - 2020/21145

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zgodnie z planem szkoly niemieckiej.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Każdy semestr jest podsumowany oceną, która wpisywana jest do niemieckich świadectw szkolnych. Edukacja kończy się egzaminem końcowym w 10-tej klasie. Uczniowie otrzymują "Bescheinigung über die Sprachprüfung in der Muttersprache - Polnisch - nach § 5 Abs.3 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (APO - SI)" - Zaświadczenie egzaminu z języka ojczystego - polskiego - na poziomie APO-SI. Świadectwo to jest certyfikatem językowym i daje mi.in. możliwość studiowania w Polsce.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kuratorium oswiaty NRW -Muenster

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---