Data aktualizacji: 2022-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum Max-von-Laue Koblencja /j.polski -ojczysty
- w języku lokalnym *Max von-Laue Gymnasium Polnisch -HSU Polnisch
Miejscowość *Koblencja
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Südallee 1-9

 

 

Kod pocztowy*

56068

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 151 29 100 156Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Eltom1@gmx.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta Snochowska-Lydka Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ADD Koblenz

Hohenfelderstr.16

56068 Koblenz

Willy-Brandt-Platz 3

54290 Trier


Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *
Uczniowie uczą się języka polskiego jako ojczystego lub obcego w gimnazjum niemieckim ,ale są to uczniowie z różnych szkół niemieckich : ze szkół podstawowych, gimnazjów i zawodowych . Nauka rozpoczyna się od klasy 1 i trwa do 10 ,przychodzą jednak  też na zajęcia uczniowie z klas starszych: 11-13 , a także młodzież studiująca i pracująca jako słuchacze .

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Lokalna społeczność polska -niezrzeszona.

Elitarna grupa emigracyjna inteligencji polskiej oraz  niemieckiej zrzeszona w Towarzystwie Polsko Niemieckim -Koblencja ( Deutsch-Polnische Gesellschaft e.V.)

Emigracja z lat 90-tych osiadła na stałe w Koblencji i okolicach , posiadająca dwa obywatelstwa , dzieci urodzone już w Niemczech otrzymały automatycznie obyw. niemieckie. Ich językiem ojczystym w wielu przypadkach jest już język niemiecki .

Osoby napływowe , małżeństwa mieszane ,lekarze, prawnicy , nauczyciele, menadżerowie firm .

Pracownicy sezonowi oraz najnowsza emigracja od roku 2000 , przebywająca czasowo w Niemczech i korzystająca z nauki języka polskiego jako możliwość nieprzerwanego kontaktu z językiem polskim z uwagi na perspektywę powrotu do kraju . Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1998
              - 2019/20114
              - 2020/21129
              - 2021/22120

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się i kończą tak jak rok szkolny w danym kraju związkowym .Obowiózują takie same ferie zimowe, jesienne i wakacje.

Lekcje zaczynają się zawsze po południu , najwcześniej od g.14.00  i trwają ( wazleżności od klasy) do godz. 19.00.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na koniec roku szk. oraz na koniec I semestru, szkoły macierzyste niemieckie uczniów otrzymują  ocenę ,która wpisywana jest na świadectwo niemieckie.

Klasy 1-4 : ocena opisowa oraz od klasy 3-4 dodatkowo stopień w skali 1-6 a także zakres kompetencji ucznia .

.Klasy 5-10: ocena w skali 1-6 : klasy 11-13 :zaświadczenie z urzędu szkolnego ADD Koblenz z oceną i informacją o udziale w zajęciach szkolnych z języka polskiego.

Uczniowie z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami , uczęszczający na zajęcia min. 3 lata ,mają możliwość składania egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B1-B2 . Egzamin ten jest oragnizwany przez Ministerstwo Oswiaty w Moguncji ( w kraju związkowym Nadrenia Palatynat RLP) .Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Urząd niemiecki :ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) Trier- odpowiednik polskiego Kuratorium Oświaty


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---