Data aktualizacji: 2023-11-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Forum w Madrycie im Marii Skłodowskiej-Curie
- w języku lokalnym *Colegio Polaco Forum en Madrid
Miejscowość *Madryt
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*C/ Celanova, 2

 

 

Kod pocztowy*

28029

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wydział Konsularny w Madrycie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 34 651 585 265 - Dyr. szkoły EWELINA IDZIAK GARCIAFaks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ewelina.w.i@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

EWELINA IDZIAK GARCIA

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Mirosława Bąk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum

http://polski.asociacionforum.org/


Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ojczystych począwszy od przedszkola, zerówkę, ośmioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie liceum. Pracujemy na aktualnych programach i książkach. Każdy uczeń naszej szkoły wyposażony jest w odpowiedni zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik. Zeszyty ćwiczeń zakupują sami rodzice, a podręczniki wypożyczane są wszystkim dzieciom z biblioteki szkolnej.

Uwzględniając potrzeby uczniów, których rodzice wracają do Polski, nasza szkoła pracuje na aktualnych programach obowiązującym w polskich placówkach oświatowych. Nasi uczniowie uczą się i pracują z podręcznikami oraz kartami pracy sprowadzanymi z Polski:

  • nauczanie przedszkolne: „ Entliczek” – wydawnictwo NOWA ERA
  • nauczanie wczesnoszkolne: „Figlarna Kredka” i "Sprytny Ołówek" – wydawnictwo LITERKA
  • język polski - szkoła podstawowa: „Nowe Słowa na czas” – wydawnictwo NOWA ERA
  • język polski - 3 gimnazjum: „Opisać świat” – wydawnictwo NOWA ERA
  • język polski – liceum: „Ponad słowami” – wydawnictwo NOWA ERA
  • historia - szkoła podstawowa: „Wczoraj i dziś” - wydawnictwa NOWA ERA
  • historia - gimnazjum: „Śladami przeszłości” - wydawnictwa NOWA ERA
  • historia - liceum: „Zrozumieć przeszłość” - wydawnictwa NOWA ERA
  • kurs języka polskiego dla dorosłych – „Krok po kroku” – wydawnictwo Polish-courses

Placówka nasza nie ogranicza się tylko do prowadzenia działalności dydaktycznej. Nasi uczniowie mają również okazję do poznania Polski oraz jej kultury i tradycji poprzez różnorodne uroczystości szkolne wplecione w zajęcia lekcyjne, np. Święto Konstytucji Narodowej, Święto Niepodległości Polski, przedstawienia choinkowe, andrzejki, Wielkanoc, itp.

Najważniejszym celem jaki sobie wyznaczamy z roku na rok naszej pracy dydaktycznej jest to, aby dzieci pochodzenia polskiego potrafiły mówić, czytać i pisać w języku polskim oraz znały kulturę i tradycje swoich rodziców.

Siedziba Szkoły znajduje się w Madrycie i obszarem jej bezpośredniego oddziaływania na polonijną i hiszpańska społeczność jest aglomeracja Madrytu. Podstawowym dokumentem regulującym działalność szkoły jest "Regulamin Polskiej Szkoły FORUM". Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, dyrekcja, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły tworzą społeczność szkolną. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w organach szkoły:

· Radzie Szkoły

· Dyrekcji Szkoły

· Radzie Pedagogicznej

· Komitecie Rodzicielskim

 

Uczniowie i nauczyciele są przyjmowani do Szkoły bez względu na wyznanie, poglądy polityczne lub obywatelstwo o ile zobowiązują się do wypełniania obowiązków nałożonych przez szkołę, brania czynnego udziału w pracach szkoły, popierania jej celów, przestrzegania Regulaminu Szkoły oraz Uchwał i Zarządzeń jej władz. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza jest opracowana, konsultowana i poddawana corocznej ocenie w oparciu o dokumenty oraz obowiązujące i zatwierdzone przez MEN podstawy programowe. Działalność organów Szkoły i zespołów działających na jej terenie, prowadzona jest zgodnie ze statutem oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych i przede wszystkim w Konwencji Praw Dziecka.

Zajęcia w szkole prowadzone są w języku polskim. Uczniowie mają możliwość poprzez kontakt ze środowiskiem lokalnym, uczestniczyć w konkursach międzyszkolnych, zjazdach, oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi pochodzenia polskiego. Taka metodologia pracy pozwala na zapoznanie się, nie tylko z bogactwem językowym, literackim czy historycznym, ale jednocześnie stwarza dogodne warunki do propagowania oraz wzbudzenia zainteresowania naszą kulturą w środowisku lokalnym.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza jest opracowana, konsultowana i poddawana corocznej ocenie w oparciu o dokumenty oraz obowiązujące i zatwierdzone przez MEN podstawy programowe. Działalność organów Szkoły i zespołów działających na jej terenie, prowadzona jest zgodnie ze statutem oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych i przede wszystkim w Konwencji Praw Dziecka.

Zajęcia w szkole prowadzone są w języku polskim. Uczniowie mają możliwość poprzez kontakt ze środowiskiem lokalnym, uczestniczyć w konkursach międzyszkolnych, zjazdach, oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi pochodzenia polskiego. Taka metodologia pracy pozwala na zapoznanie się, nie tylko z bogactwem językowym, literackim czy historycznym, ale jednocześnie stwarza dogodne warunki do propagowania oraz wzbudzenia zainteresowania naszą kulturą w środowisku lokalnym.

 

Madryt, stolica i największe miasto Hiszpanii, usytuowany jest w środkowej części Półwyspu Iberyjskiego, na Wyżynie Kastylijskiej, nad rzeką Manzanares, u podnóża Sierra de Guadarrama. Położone jest na średniej wysokości 667 m. n.p.m., w strefie klimatu kontynentalnego suchego i surowego. Wraz z okolicznymi gminami, wchodzi w skład Autonomicznej Wspólnoty Madrytu. Madryt jest głównym ośrodkiem politycznym, biznesowym i handlowym w Hiszpanii. Znajdują tu swoje siedziby najważniejsze instytucje administracji państwowej, rezydencja rodziny królewskiej oraz większość głównych przedsiębiorstw. Madryt jest też atrakcyjnym miejscem dla turystów, w ciągu roku przybywa ich tu blisko 7 milionów.

W latach dziewięćdziesiątych nastąpił znaczny wzrost liczby emigrantów z Polski, którzy zdecydowali się na osiedlenie w Hiszpanii na stałe lub na dłuższy czas. Stopniowo wzrastała aktywność polonijna, co zaowocowało powstaniem wielu organizacji. Jedną z najstarszych jest powstałe w Madrycie w 1994 roku Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum, którego głównym celem jest promocja kultury polskiej w Hiszpanii.


Obecnie szacuje się liczbę obywateli polskich przebywających w Madrycie na około 20.000.

Więcej informacji tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia_w_HiszpaniiBudynek, w którym prowadzone są zajęcia znajduje się w jednej z dzielnic Madrytu zwanej Fuencarral. Dzielnica ta posiada następujące ośrodki kulturalno-społeczne:·         9 Ośrodków Kultury,

·         3 Centra skierowane do młodzieży,

·         7 Ośrodków Kulturalnych dla Rencistów,

·         2 Ośrodki Opieki Społecznej,

·         3 Biblioteki Publiczne,

·         2 Szkoły dla Dorosłych, 8 Przedszkoli,

·         2 Szkoły Specjalne,

·         23 Szkoły Podstawowe,

·         10 Szkół Średnich,

·         4 Ośrodki Sportowe.

W dzielnicy Fuencarral mieszka bardzo mało Polaków, w związku z tym 95 procent dzieci uczęszczających do naszej szkoły jest przywożone z innych części Madrytu i okolic. Instalacje szkolne z których korzystamy zostały nam udostępnione przez Władze Regionu Madrytu.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19203
              - 2019/20198
              - 2020/21150
              - 2021/22150
              - 2022/23174
              - 2023/24*190

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nowy rok szkolny rozpoczynamy w połowie września i kończymy w połowie czerwca, każdego roku, kierując się kalendarzem szkół hiszpańskich. W tym roku szkolnym zajęcia twają od 16 września 2023r. do 15 czerwca 2024r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Nauka w szkole trwa od 2 do 18 roku życia i daje możliwość uzyskania świadectw, na każdym etapie nauczania.

Nasza placówka wydaje następujące dokumenty:

· Ocena semestralna - karta informacyjna z oceną opisową dotycząca osiągnięć ucznia na danym etapie edukacyjnym.

· Ocena końcowa - każdy uczeń otrzymuje świadectwo szkolne.

Dla uczniów wracających do Polski szkoła wystawia dokument, w którym zawarta jest informacja dotycząca misji szkoły, podstawy programowej, podręczników oraz dane opisujące postawę ucznia i jego osiągnięcia.

Wyżej wymienione informacje mają na celu przyśpieszenie procesu integracji ucznia w jego nowej placówce edukacyjnej. W razie potrzeby skontaktowania się z dyrekcją szkoły udostępniamy adres elektroniczny oraz numer telefonu.


NAJWAŻNIEJSZYM DOKUMENTEM jaki potrzebuje dziecko wracające do Polski, to świadectwo ze szkoły hiszpańskiej. Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele – woluntariusze są wybierani przez dyrekcję szkoły, która prosi każdego możliwego kandydata o przesłanie swego CV, a wybranych zaprasza na indywidualne spotkania.


Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną i stabilną kadrę nauczycielską, (21 nauczycieli, bibliotekarz, 2 osoby dyrekcji), legitymującą się fachowym wykształceniem specjalistycznym, zdobytym na uczelniach w Polsce i Hiszpanii oraz w znacznej większości z dużym doświadczeniem pedagogicznym zdobytym podczas pracy w polskich placówkach oświatowych. 


W celu podniesienia kwalifikacji dla nauczycieli nie tylko naszej szkoły, Stowarzyszenie Kulturalne Forum wraz z dyrekcją naszej szkoły, organizuje coroczne Kursy Metodyczne zapraszając do współpracy metodyków i dydaktyków z polskich uczelni. Organizacja tego typu kursów pozwala nauczycielowi, który uczy w placówkach oświatowych polonijnych, nie odbiegać poziomem kompetencji od nauczycieli uczących w Polsce.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--