Data aktualizacji: 2010-05-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Średnia im. Michała Balińskiego w Jaszunach
- w języku lokalnym *Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinė mokykla
Miejscowość *Jaszuny
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 380 35118Faks (z numerem kierunkowym kraju) +370 380 35118

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jaszuny@centras.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła Średnia im. Michała Balińskiego w Jaszunach
ul. M.Balińskiego 16
17249-LT, Jaszuny, Litwa
Kuratorium: Wydział Oświaty i Sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego
ul. Wileńska 49, Soleczniki, Litwa

Rok powstania szkoły.*
1900
Krótki opis szkoły *

Komputeryzacja szkoły

Od roku 1998 dyrektor, który sam uczył informatyki, zainicjował początek szerszej komputeryzacji szkoły. Doszło do zakupu kilku nowych komputerów, w tym do administracji.Dzięki wsparciu z Polski zdobyto kilkanaście używanych komputerów, założono lokalną sieć, wprowadzono komputerowe układanie planu zajęć, w roku 1999 założono łącze internetowe. Darowany używany sprzęt uzdatniał i naprawiał brat dyrektora w czynie "społeczno - rodzinnym". Nauczyciel fizyki Czesław Robert Pawłowski został odpowiednio przeszkolony i od roku 1999 zaczął też nauczać informatyki. Szkoła jako pierwsza w rejonie w roku 2000 wprowadziła obowiązkowe lekcje informatyki od klasy 5-tej i wyposażyła w komputery klasy początkowe. Dzięki udziałowi w licznych projektach szkoła w roku 2001 otrzymała nową klasę komputerową, kilka pojedynczych komputerów, rzutnik multimedialny, radiowe łącza internetowe. Wsparcie Kongresu Polonii Amerykańskiej w Kalifornii pozwoliło otworzyć drugą klasę komputerową. Dzisiaj wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w używaniu komputerów, większość stosuje technologie informatyczne w nauczaniu.

W grudniu 2007 r. dzięki wsparciu „Wspólnoty Polskiej” szkoła zakupiła nową klasę komputerową, co pozwoliło rozpocząć pełną komputeryzację szkoły: stare komputery, po odpowiednim remoncie zostaną umieszczone we wszystkich salach lekcyjnych. Doglądem i odnowieniem sprzętu zajmują się nauczyciele informatyki.

Remonty

Stan techniczny szkoły w połowie lat 90-ch był wart pożałowania. Gafy projektowe, stosowanie niejakościowych materiałów i brak jakości prac budowlanych w latach 80-ch, brak poważnego finansowania w latach 1989-1996, wieloletnie prowadzenie kosmetycznych remontów siłami niewykwalifikowanego personelu technicznego i w trybie czynów społecznych dali w sumie cieknące dachy, krzywe schody, karygodny stan sanitariatów i kuchni, sypiącą się posadzkę i gniłe, nieszczelne ramy okienne. Ratunku szkoła doczekała się przede wszystkim ze strony Polski.

W roku 1998 uporządkowano schody, w roku 1999 „Wspólnota Polska” rozpoczęła dofinansowanie remontu dachu, w r. 2002 dofinansowała remont sanitariatów na parterze i I piętrze, wymianę posadzki na piętrze, remont auli i sali komputerowej.

W tymże roku 2002 miejscowy przedsiębiorca Jerzy Borkowski własnym kosztem wyremontował szatnie przy sali sportowej, wyposażył siłownię.

W roku 2004 ukończono montowanie nowego dachu szkoły. W planowaniu remontów dyrekcja szkoły nie zważa na oficjalną przynależność sal, wszystkie więc ostatnie remonty są w gestii polskiej szkoły, tak samo jak opłata Internetu i wiele innych kwestii.

W roku 2005 wyremontowano salę sportową.

W okresie wrzesień - grudzień 2007 roku dzięki dofinansowaniu ze strony „Wspólnoty Polskiej“ i uzyskanym przez Samorząd Rejonu Solecznickiego środkom budżetowym dokonano kapitalnego remontu stołówki szkolnej, zakupiono nowoczesny, odpowiadający standartom europejskim sprzęt dla kuchni oraz wymieniono okna i posadzkę na korytarzu drugiego piętra.

Wśród dalszych niezbędnych prac wymienić należy: wymianę posadzki starego bloku szkoły, wymianę okien na parterze, I piętrze i w całym starym bloku, remont sanitariatów na II piętrze i przy starym bloku, uporządkowanie instalacji elektrycznych i wodociągów. W perspektywie marzy się o autonomicznym systemie grzewczym.

Życie i osiągnięcia szkoły

Część komputerów, jak i odtwarzaczy wideo, telewizorów i magnetofonów dla szkoły "wytańczyła" "Gromada". Ten nieprzerwanie działający pod kierownictwem Janiny Kuryło zespół (zrzeszał w różnych latach od 30 do 70 uczniów), przybliża uczniom polskie piosenki i tańce i pięknie reprezentuje Jaszuny na Litwie i w Polsce. W latach 1999-2005 w szkole działał zespól pieśni religijnych "Credo" pod kierownictwem Maryny Matujzo. Oba te zespoły wydały swoje płyty CD. Nasi uczniowie tworzą gros dziecięcej części działającego przy Jaszuńskiej Sali Imprez zespołu "Znad Mereczanki".

Od roku 1999 szkoła się cieszy stabilnie dobrymi wynikami wstąpienia absolwentów na studia wyższe. W konkursie "Najlepsza szkoła - najlepszy nauczyciel" szkoła była wyróżniana w edycjach roku 1999, 2002, 2003, 2007, w edycjach 2004 i 2006 została laureatem. W ramach tego konkursu byli wyróżnieni nauczyciele: Janina Kuryło (jęz. polski), Wanda Raczyńska (matematyka), Regina Żylińska (nauczanie początkowe), Czesław Robert Pawłowski (fizyka), Janina Bujko (matematyka), Regina Kasperowicz (jez. litewski), Rozalija Visockienė (jęz. angielski), Krystyna Karpicz (historia).

W roku szkolnym 2001/2002 w szkole w ramach programu Socrates pracowała nauczycielka języków angielskiego i niemieckiego z Francji Emeline Payeleville.

W latach 2002-2005 szkoła brała udział w Polsko - Litewsko - Włoskim projekcie wymiany szkolnej w ramach programu Socrates Comenius 1.1. Nasi uczniowie zwiedzili Rzym, gościliśmy kolegów z Włoch i z Polski u siebie. Językiem roboczym projektu był niemiecki.

Od roku 2006 szkoła bierze udział w angielskojęzycznym programie korespondencji uczniowskiej, dzieci mają elektroniczne kontakty ze szkołą w Republice Czeskiej.

Szkoła podtrzymuje liczne kontakty z partnerami z Polski. Adresami stałych kontaktów są Białystok, Warszawa, Kraków, Łomża, Wrocław, Bobolice, Niepruszewo i inne. Szczególnie należy wymienić Żnin, miejsce urodzin Jana Śniadeckiego. Opieka nad grobem Jana Śniadeckiego w Jaszunach i pielęgnowanie jego spuścizny stanowią część szkolnej tradycji i podstawę współpracy ze Żninem. Cały 2007 rok był wypełniony imprezami związanymi z obchodami 250-ej rocznicy urodzin Wielkiego Rektora.

Szkoła ma podpisane partnerskie umowy ze szkołami im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie i im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

W roku szkolnym 2007/2008 w szkole pracuje 39 nauczycieli, w tym 21 jako pełnoetatowi. 24 nauczycieli przeszło atestację, 19 ma miano starszego nauczyciela, 5 - nauczyciela metodyka. Od września tego roku do szkoły dołączono filię nauczania początkowego w Wilkiszkach (gmina turgielska).

Wierzymy, że czasy trudne miną i szkoła w Jaszunach nadal będzie dawała jakościowe wykształcenie, kształciła młodych Polaków na godnych obywateli Litwy, zjednoczonej Europy i świata, obywateli świadomych swej godnosci, pochodzenia i tradycji.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Obowiązujące na Litwie świadectwa ukończenia:
Szkoły początkowej (Pradinio išsilavinimo pažymėjimas, k. 1001)
Szkoły podstawowej (Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, k. 2001)
Świadectwo maturalne (Brandos atestatas, k. 3001)
Inne świadectwa.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły, zgodnie z listą etatów i Kodeksem Pracy Republiki Litewskiej

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---