Data aktualizacji: 2023-01-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach
- w języku lokalnym *Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija
Miejscowość *Jaszuny
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*M. Balińskiego 16

 

 

Kod pocztowy*

17249

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 380 35118Faks (z numerem kierunkowym kraju) +370 380 35118

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): balinskio.gimnazija@etanetas.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mirosław Mickielewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Andżela Dajlidko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
 Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach
ul. M.Balińskiego 16
17249-LT, Jaszuny, Litwa
Kuratorium: Wydział Oświaty i Sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego
ul. Wileńska 49, Soleczniki, Litwa

Rok powstania szkoły.*
1900
Krótki opis szkoły *


Polska szkoła w Jaszunach jest szkołą przyjazną i bezpieczną. Zapewnia wszystkie warunki do jakościowego kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie programów wychowania przedszkolnego oraz edukacji na poziomie szkoły początkowej, podstawowej oraz średniej. W roku 2014 szkoła przeszła proces akredytacji i uzyskała status gimnazjum. Uczniowie i nauczyciele placówki aktywnie uczestniczą w różnorodnych projektach, akcjach, konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych, zdobywają zaszczytne miejsca nie tylko na szczeblu rejonowym i krajowym, lecz również międzynarodowym. Przy szkole działają dwie drużyny harcerskie: 1JDH Wrzos i 2JDH Orły, a także Zespół Pieśni i Tańca Gromada.

Komputeryzacja szkoły

Od roku 1998 dyrektor, który sam uczył informatyki, zainicjował początek szerszej komputeryzacji szkoły. Doszło do zakupu kilku nowych komputerów, w tym do administracji.Dzięki wsparciu z Polski zdobyto kilkanaście używanych komputerów, założono lokalną sieć, wprowadzono komputerowe układanie planu zajęć, w roku 1999 założono łącze internetowe. Darowany używany sprzęt uzdatniał i naprawiał brat dyrektora w czynie "społeczno - rodzinnym". Nauczyciel fizyki Czesław Robert Pawłowski został odpowiednio przeszkolony i od roku 1999 zaczął też nauczać informatyki. Szkoła jako pierwsza w rejonie w roku 2000 wprowadziła obowiązkowe lekcje informatyki od klasy 5-tej i wyposażyła w komputery klasy początkowe. Dzięki udziałowi w licznych projektach szkoła w roku 2001 otrzymała nową klasę komputerową, kilka pojedynczych komputerów, rzutnik multimedialny, radiowe łącza internetowe. Wsparcie Kongresu Polonii Amerykańskiej w Kalifornii pozwoliło otworzyć drugą klasę komputerową. Dzisiaj wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w używaniu komputerów, większość stosuje technologie informatyczne w nauczaniu.

W grudniu 2007 r. dzięki wsparciu „Wspólnoty Polskiej” szkoła zakupiła nową klasę komputerową, co pozwoliło rozpocząć pełną komputeryzację szkoły: stare komputery, po odpowiednim remoncie zostaną umieszczone we wszystkich salach lekcyjnych. Doglądem i odnowieniem sprzętu zajmują się nauczyciele informatyki.

Remonty

Stan techniczny szkoły w połowie lat 90-ch był wart pożałowania. Gafy projektowe, stosowanie niejakościowych materiałów i brak jakości prac budowlanych w latach 80-ch, brak poważnego finansowania w latach 1989-1996, wieloletnie prowadzenie kosmetycznych remontów siłami niewykwalifikowanego personelu technicznego i w trybie czynów społecznych dali w sumie cieknące dachy, krzywe schody, karygodny stan sanitariatów i kuchni, sypiącą się posadzkę i gniłe, nieszczelne ramy okienne. Ratunku szkoła doczekała się przede wszystkim ze strony Polski.

W roku 1998 uporządkowano schody, w roku 1999 „Wspólnota Polska” rozpoczęła dofinansowanie remontu dachu, w r. 2002 dofinansowała remont sanitariatów na parterze i I piętrze, wymianę posadzki na piętrze, remont auli i sali komputerowej.

W tymże roku 2002 miejscowy przedsiębiorca Jerzy Borkowski własnym kosztem wyremontował szatnie przy sali sportowej, wyposażył siłownię.

W roku 2004 ukończono montowanie nowego dachu szkoły. W planowaniu remontów dyrekcja szkoły nie zważa na oficjalną przynależność sal, wszystkie więc ostatnie remonty są w gestii polskiej szkoły, tak samo jak opłata Internetu i wiele innych kwestii.

W roku 2005 wyremontowano salę sportową.

W okresie wrzesień - grudzień 2007 roku dzięki dofinansowaniu ze strony „Wspólnoty Polskiej“ i uzyskanym przez Samorząd Rejonu Solecznickiego środkom budżetowym dokonano kapitalnego remontu stołówki szkolnej, zakupiono nowoczesny, odpowiadający standartom europejskim sprzęt dla kuchni oraz wymieniono okna i posadzkę na korytarzu drugiego piętra.

Wśród dalszych niezbędnych prac wymienić należy: wymianę posadzki starego bloku szkoły, wymianę okien na parterze, I piętrze i w całym starym bloku, remont sanitariatów na II piętrze i przy starym bloku, uporządkowanie instalacji elektrycznych i wodociągów. W perspektywie marzy się o autonomicznym systemie grzewczym.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21280
              - 2021/22281
              - 2022/23280
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Obowiązujące na Litwie świadectwa ukończenia:
Szkoły początkowej (Pradinio išsilavinimo pažymėjimas, k. 1001)
Szkoły podstawowej (Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, k. 2001)
Świadectwo maturalne (Brandos atestatas, k. 3001)
Inne świadectwa.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły, zgodnie z listą etatów i Kodeksem Pracy Republiki Litewskiej

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---