Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Rok szkolny 2019/2020

Pilna informacja!!!

Aktualne informacje dla uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej przystępujących do Egzaminu Ósmoklasisty 2020 na terytorium Polski i poza terytorium.

[aktualizacja 20.05.2020]


 

 

Wydłużamy wszystkie obostrzenia przeciwko koronawirusowi, ponieważ działają one dobrze – powiedział szef rządu podczas wspólnej konferencji z szefami resortów zdrowia i edukacji w dniu 9 kwietnia 2020 r. 

Najważniejsze decyzje dot. edukacji:

→ Matury i egzamin kończący szkołę podstawową zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach rząd będzie informował co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

→ Do 26 kwietnia br. wszystkie szkoły pozostają zamknięte. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

 

Więcej informacji

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

nawiązując do § 31 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 r., poz.1652) informujemy, że uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej realizujący programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, do roku szkolnego 2019/2020 mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu nie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji. Obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.

W roku szkolnym 2019/2020 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego (uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

Egzamin ósmoklasisty 2020 odbędzie się od 21 do 23 kwietnia w Warszawie:

  • 21 kwietnia egzamin z języka polskiego (trwa 120 minut)
  • 22 kwietnia egzamin z matematyki (trwa 100 minut)
  • 23 kwietnia egzamin z języka obcego nowożytnego (trwa 90 minut).

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 19 czerwca. Na koniec roku szkolnego uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu znajdą się dwa wyniki: procentowy (czyli odsetek punktów zdobytych z danego przedmiotu) oraz centylowy (czyli odsetek ósmoklasistów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy).

Ważny termin

Rodzice ucznia, który chce przystąpić do egzaminu w bieżącym roku szkolnym, powinni nie później niż do 30 września złożyć w szkole pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu
z konkretnego języka obcego nowożytnego (załącznik 3a).

Brak przesłania deklaracji jest równoznaczny z informacją, że uczeń nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz
z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://www.oke.waw.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego