Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Szkoły europejskie

Rozróżniamy dwa typy szkół prowadzących edukację europejską w państwach członkowskich Unii Europejskiej:

  • Szkoły Europejskie,
  • Szkoły Europejskie Akredytowane.

Szkoły Europejskie są oficjalnymi instytucjami edukacyjnymi kontrolowanymi wspólnie przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewniają wielojęzyczną
i wielokulturową edukację dzieciom, których rodzice są zatrudnieni w instytucjach
i agencjach Unii Europejskiej. Wspólnymi organami Szkół Europejskich są:

  • Rada Zarządzająca – w skład której wchodzą przedstawiciele na szczeblu ministerialnym każdego z państw członkowskich, upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu danego państwa,
  • Sekretarz Generalny – reprezentuje Radę Zarządzającą i jest wybierany co trzy lata,
  • Rady Wizytatorów – jedna do spraw szkoły podstawowej i przedszkola, a druga do spraw szkoły średniej.

 

O otwarciu Szkoły Europejskiej decyduje Rada Zarządzająca Szkół Europejskich
w uzgodnieniu z państwem, na terenie którego będzie mieściła się szkoła. Podstawę prawną funkcjonowania Szkół Europejskich stanowi Konwencja o statucie Szkół Europejskich sporządzona w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), do której Polska przystąpiła z dniem 31 sierpnia 2004 r. Obecnie funkcjonuje 14 Szkół Europejskich.

 

Nazwa szkoły Kraj Rok założenia Adres strony www
Szkoła Europejska Luksemburg I Luksemburg 1953 www.euroschool.lu
Szkoła Europejska Bruksela I Belgia 1958 www.eeb1.com
Szkoła Europejska Mol Belgia 1960 www.esmol.net
Szkoła Europejska Varese Włochy 1960
www.eurscva.eu
Szkoła Europejska Karlsruhe Niemcy 1962
www.eskar.org
 Szkoła Europejska Bergen  Holandia 1963
www.europeanschool.nl
Szkoła Europejska Bruksela II  Belgia 1974 
www.eeb2.be
Szkoła Europejska Monachium  Niemcy 1977 
www.esmunich.de
Szkoła Europejska Culham  Wielka Brytania 1978 
www.esculham.eu
Szkoła Europejska Bruksela III  Belgia 1999 
www.eeb3.eu
Szkoła Europejska Alicante  Hiszpania 2002 
www.escuelaeuropea.org
Szkoła Europejska Frankfurt  Niemcy 2002 
www.esffm.org
Szkoła Europejska Luksemburg II  Luksemburg 2004 
www.eursc-mamer.lu
Szkoła Europejska Bruksela IV  Belgia 2007 
www.eeb4.eu

 

Szkoły Europejskie Akredytowane

Szkoły akredytowane zostały utworzone w celu umożliwienia wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji dzieciom (kategorii I) pracowników agencji Unii Europejskiej w krajach, gdzie nie funkcjonują Szkoły Europejskie. Istnienie szkoły jest związane z obecnością agencji lub innej instytucji Unii Europejskiej w kraju, w którym ulokowana jest szkoła. Szkoły akredytowane są powiązane z systemem Szkół Europejskich Umową o akredytacji i współpracy. Koszty administrowania i funkcjonowania szkoły pokrywa państwo, na terenie którego znajduje się szkoła. Obecnie funkcjonuje 11 takich szkół.

 

Nazwa szkoły

Kraj

Adres strony www

  Scuola per l’Europa - Parma

  Włochy

www.scuolaperleuropa.eu

  Centre for European Schooling -             Dunshaughlin

  Irlandia

www.duncc.ie

  School of European Education - Heraklion

  Grecja

www.sch-eur-education.gr

  European Schooling Helsinki

  Finlandia

www.esh.fi

  Ecole europeenne de Strasbourg

  Francja

www.ee-strasbourg.eu

  Ecole internationale de Manosque

  Francja

www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr

  Europese School Den Haag

  Holandia

www.europeanschoolthehague.nl

  Europäische Schule Rheinmain

  Niemcy

www.es-rm.eu

  Tallinn European School

  Estonia

www.est.edu.ee

  Europa School UK

  Wielka   
 Brytania

www.europaschooluk.org

 European School Copenhagen

 Dania

www.escph.sag.dk

 

Organizacja nauczania

Misją Szkół Europejskich jest rozwijanie w uczniach poczucia wspólnoty z innymi Europejczykami przy jednoczesnej pełnej akceptacji swojej odrębności narodowej i kulturowej. Ma temu służyć organizacja nauczania. Przebywając w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym dzieci mają prawo do nauki języka ojczystego z poszanowaniem własnych tradycji i jednocześnie mając poczucie wspólnoty z innymi kolegami w ramach Zjednoczonej Europy. Uczniowie tej samej narodowości uczą się w tzw. sekcji. W każdej Szkole Europejskiej funkcjonuje sekcja angielska, francuska i niemiecka. Pozostałe sekcje są tworzone dopiero wtedy, gdy jest wystarczająco duża liczba uczniów jednej narodowości. Stąd też Szkoły Europejskie różnią się liczbą sekcji. Sekcja polska funkcjonuje w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz w Szkole Europejskiej Luksemburg I. W pozostałych szkołach polskie dzieci są uczone języka polskiego, jako ojczystego, natomiast uczęszczają do sekcji językowej wybranej przez rodziców. Zapisy do Szkół Europejskich odbywają się bezpośrednio w szkołach.

Do Szkoły Europejskiej, oprócz uczniów - dzieci pracowników instytucji i agencji europejskichoraz pracowników stałych przedstawicielstw państw członkowskich przy Unii (uczniowie kategorii I) uczęszczają również dzieci pracowników innych instytucji międzynarodowych oraz ambasad (uczniowie kategorii II). Przyjmowane są również dzieci zamieszkujące na stałe w danym mieście lub regionie (uczniowie kategorii III). Nauka uczniów kategorii I jest bezpłatna, natomiast za naukę dzieci kategorii II i III Szkoły Europejskie pobierają opłatę.

W skład Szkoły Europejskiej wchodzi:

  • dwuletnie przedszkole,
  • pięcioletnia szkoła podstawowa,
  • siedmioletnia szkoła średnia.

Obecnie we wszystkich Szkołach Europejskich uczy się 651 polskich uczniów, przy czym 364 uczniów w Szkole Europejskiej Bruksela I i 202 uczniów w Szkole Europejskiej Luksemburg I (stan na dzień 01.12.2016 r.).

Przedszkole

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 4 – 5 lat. Zajęcia prowadzone są w języku ojczystym. Kontakt dzieci z różnych narodowości (sekcji) jest zapewniony w chwilach rekreacji i zabaw.

Szkoła podstawowa

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku 6 – 10 lat i uczą się wszystkich przedmiotów w języku ojczystym. Jednocześnie od klasy pierwszej obowiązkowa jest nauka jednego z języków urzędowych: francuskiego, angielskiego lub niemieckiego do wyboru.
Od klasy trzeciej do piątej uczniowie realizują przedmiot - godziny europejskie - prowadzony w wybranym języku obcym. Celem tych zajęć, prowadzonych w grupach mieszanych narodowościowo, jest budowanie świadomości europejskiej. Podobnie zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach mieszanych narodowościowo i zawsze prowadzone są przez nauczycieli, dla których dany język jest językiem ojczystym. Wszystkie zajęcia, niezależnie od języka wykładu, są realizowane według programów nauczania opracowanych przez wizytatorów ds. szkoły podstawowej i przedszkola i zatwierdzonych przez Radę Zarządzającą. Programy nauczania dostępne są na stronie Biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich
http://www.eursc.eu.

Szkoła średnia

Do szkoły średniej uczęszczają uczniowie w wieku 11 – 17 lat. Obok zajęć w języku ojczystym takich jak matematyka, biologia, chemia i fizyka pewne przedmioty wykładane są w jednym z języków urzędowych: angielskim, francuskim lub niemieckim i prowadzone są w grupach mieszanych narodowościowo. Począwszy od klasy drugiej szkoły średniej wszyscy uczniowie obowiązkowo rozpoczynają naukę trzeciego języka, a od klasy czwartej mogą rozpocząć naukę czwartego języka. Uczniowie mogą uczyć się również łaciny i greki. Wszystkie zajęcia, niezależnie od języka wykładu, są realizowane według programów nauczania opracowanych przez wizytatorów ds. szkoły średniej i zatwierdzonych przez Radę Zarządzającą. Programy nauczania dostępne są na stronie Biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich http://www.eursc.eu.

Matura Europejska

Cykl nauczania kończy się Maturą Europejską, do której uprawnieni są jedynie uczniowie, którzy ukończyli dwie ostatnie klasy Szkoły Europejskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły z ocenami składającymi się z dwóch części – ocenami za postępy w nauce w ciągu roku szkolnego i ocenami z egzaminów. Oceny za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6. Oceny za postępy w ciągu roku szkolnego wystawia nauczyciel, oceny za egzamin są wystawiane po sprawdzeniu prac pisemnych przez egzaminatorów zewnętrznych. Również egzaminy ustne są oceniane w obecności egzaminatorów zewnętrznych. Przebieg egzaminów ustnych jest monitorowany przez wizytatorów do spraw szkoły średniej.

Zgodnie z ust. 2 art. 5 Konwencji o Statucie Szkół Europejskich posiadacze Matury Europejskiej uzyskanej w Szkole Europejskiej:

a) korzystają w państwie członkowskim, którego są obywatelami, z wszystkich przywilejów związanych z posiadaniem dyplomu lub świadectwa wydawanego na zakończenie nauki w szkole średniej w tym kraju,

b) mogą ubiegać się o przyjęcie na każdą uczelnię działającą na terytorium każdego państwa członkowskiego, na takich samych prawach jakie przysługują obywatelom tego państwa posiadającym równoważne dokumenty.

Dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich są uznawane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji.

 

Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w Szkołach Europejskich są skierowani przez ministrów edukacji swoich państw, po spełnieniu wymogów formalnych związanych z wykształceniem
i doświadczeniem zawodowym. Muszą biegle władać przynajmniej jednym z języków urzędowych: angielskim, francuskim lub niemieckim. Nauczyciele przedmiotów nauczanych w grupach mieszanych językowo (przedmioty artystyczne, wychowanie fizyczne), pedagodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół i ich zastępcy muszą władać biegle dwoma językami urzędowymi Szkół Europejskich. Oprócz znajomości języków obcych od kandydatów oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego i stopnia nauczyciela dyplomowanego.

 

Nauczyciel może zostać skierowany do pracy w Szkole Europejskiej na okres 2 lat,
z możliwością przedłużenia kontraktu na
maksymalnie 9 lat. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wynikających z potrzeb danej szkoły kontrakt ten może zostać wydłużony o jeden rok.

 

Polscy nauczyciele skierowani przez Ministra Edukacji Narodowej do pracy w Szkołach Europejskich są zatrudniani przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Informacje o naborze ogłaszane są na stronach internetowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, kuratoriów oświaty oraz w serwisach internetowych przeznaczonych do poszukiwania pracy.

 

Obecnie do pracy w Szkołach Europejskich zostało skierowanych 28 nauczycieli, w tym jedna osoba na stanowisko zastępcy dyrektora Szkoły Europejskiej w Varese do spraw przedszkola i szkoły podstawowej (stan na dzień 01.09.2016 r.).

Nadzór pedagogiczny nad polskimi nauczycielami zatrudnionymi w Szkołach Europejskich sprawują wizytatorzy:

  • Urszula Łączyńska – wizytator do spraw szkoły podstawowej i przedszkola,
  • Konrad Leszczyński – wizytator do spraw szkoły średniej.

European School Copenhagen

Dania

www.escph.sag.dk

Scuola Europea di Brindisi

Włochy

www.europeanschoolbrindisi.eu

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego