Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Oferta na 2018

 

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania
języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje
wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach – edycja I

 

Zapisy: w toku | Rozpoczęcie:  infromacja wkrótce. | 

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum  

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

 20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych – edycja I

 Zapisy do 25 maja 2018 r. Rozpoczęcie  28 maja 2018 r. | Zakończenie 29 czerwca 2018 r.

 

KURS DAJE WYŁĄCZNIE KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kurs kwalifikacyjny zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, przygotowujący do nauczania w szkołach za granicą w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Zapisy do 1 maja 2018 r. | Rozpoczęcie  7 maja 2018 r. | Zakończenie 17 czerwca 2018 r.

 Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej obejmującej język polski, podstawowe wiadomości z historii, geografii i przyrody Polski oraz informacje o kulturze  i społeczeństwie polskim, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego

 

Adresat kursu:

czynni nauczyciele mający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych.

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych podręcznika „Włącz Polskę”.
 4. Opracowanie jednej karty programowej, jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego..

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
 2. Złożenie pracy zaliczeniowej w formie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć, prowadzonych zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za granicą , 20-godzinny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za granicą , 20-godzinny

Zapisy do 21 maja 2018 r. | Rozpoczęcie 28 maja 2018 r. | Zakończenie 30 czerwca 2018 r.

Cel kursu:

nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkolnym punktem konsultacyjnym.

Adresat kursu: nauczyciele spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Tematyka kursu:

 1. Przepisy prawa regulujące działalność Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,
 2. Polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider w środowisku;,
 3. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.
ANKIETA

 

Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? - II edycja

 

 

multimedialna

Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? 30 godzin - II edycja

Zapisy  do 28.05.2018  |   Rozpoczęcie 4 czerwca 2018      Zakończenie 26.08.2018 

Czas trwania 9 tygodni

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

 • Dydaktyka medialna – wprowadzenie.
 • Cyfrowe społeczeństwo.
 • Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł II. Uczeń – komu pomagamy?

 • Uczeń – komu pomagamy? – wprowadzenie.
 • Ćwiczenia do prezentacji.
 • Główne systemy pamięci.

Moduł III. Uczeń – pamięć.

 • Przebieg procesu pamięciowego.
 • Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).
 • Istota i przyczyny zapominania.
 • Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.
 • Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł IV . Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

 • Nie demotywować?
 • Motywujemy.
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Typy dialogu.
 • Typy zadań grupowych.
 • Taksonomia Blooma.

Moduł V. Cyfrowe narzędzia.

 • Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.
 • Cyfrowe słowa zaklęcia.
 • Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.
 • Różne stopnie multimedialności.
 • Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VI. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

 • Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.
 • Multimedia to nie ozdobniki.
 • Getkahoot.
 • Gry komputerowe w nauczaniu.
 • Jak stworzyć quiz w Kahoot?
 • Tworzymy quiz w getkahoot.com.
 • Fotograficzne spojrzenie na świat.
 • Khan Academy.
 • LearningApps.org.

Moduł VII. Zakończenie

 • Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?
 • Ankieta ewaluacyjna.
 • Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;

3. udział w moderowanym forum.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kurs doskonalący: Logopedia pierwszego stopnia (poziom wstępny) - VII edycja

Logopedia pierwszego  stopnia (poziom wstępny) VII edycja

Zapisy do dnia 16 marca 2018   |  Rozpoczęcie - informacja wkrótce   Czas trwania  8 tygodni

Cel kursu:

- Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:

- Dostrzegania nieprawidłowości wymowy ucznia na poszczególnych etapach jego rozwoju osobniczego,

- Rozpoznawania wad wymowy,

- Prowadzenia wstępnej diagnozy logopedycznej

- Stymulacji funkcji rozwoju mowy

- Działań w celu rewalidacji funkcji zaburzonych,

- Pracy nad wrażliwością słuchową i sprawnością narządów mowy ucznia,

- Sposobów motywowania ucznia do pracy nad wadami wymowy.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

Tematyka zajęć:

- Zadania logopedii, 

- Etapy rozwoju mowy ludzkiej, 

- Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy, 

- Wstępna diagnoza logopedyczna, 

- Motywowanie ucznia do wysiłku w doskonaleniu wymowy 

- Terapia różnicowania dźwięków, 

- Działania kompensacyjno-wyrównawcze.

Ankieta

 Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską - II edycja (nowa)

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską - II edycja (nowa)

Zapisy do 31 grudnia 2017 r. | Rozpoczęcie: informacja wkrótce | Zakończenie:  | Zamknięcie

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej, wiedzy o Polsce poza Polską młodzież w wieku 14+, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Historia filmu to historia obrazu, wyobraźni i technologii.

2. Słów kilka o twórcach filmu i filmowych środkach wyrazu.

3. Od polskiej szkoły filmowej do "obecności".

4. "To samo" dzieło, ale nie "takie", czyli O (nie tylko) związkach filmu i literatury.

5. Dyskusja z rzeczywistością, czyli O polskim filmie dokumentalnym.

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o filmie polskim.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić

ANKIETĘ.

 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego