Kurs doskonalący: Ojczysty  panteon i ojczyste spory - historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce - IV edycja

Zapisy do 1 maja 2018 r.  |   Rozpoczęcie 7 maja 2018 r.     Zakończenie 19 sierpnia 2018 

Cel kursu: 

poszerzenie wiedzy z zakresu historii Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.

Moduły kursu:

Jaki powinien być żołnierz?

Wzór obywatela w polskiej myśli politycznej.

Budowa państwa polskiego — koncepcje polityczne Piastów.

Rola ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego

Obywatele polscy wobec wyzwań epoki nowożytnej.

Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.

Nurt insurekcyjny czy realizm polityczny?

Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w.

Jakie mamy mieć państwo – spory o kształt Polski w XX w.

Społeczeństwo polskie wobec totalitaryzmu.

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

 

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w kursie:

  1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);
  2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;
  3. udział w moderowanym forum.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ


 

Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? 30 godzin - I edycja

Zapisy  do 28.05.2018  |   Rozpoczęcie 4 czerwca 2018      Zakończenie 26.08.2018 

Czas trwania 9 tygodni

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Cyfrowe społeczeństwo.

Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł II. Uczeń – komu pomagamy?

Uczeń – komu pomagamy? – wprowadzenie.

Ćwiczenia do prezentacji.

Główne systemy pamięci.

Moduł III. Uczeń – pamięć.

Przebieg procesu pamięciowego.

Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).

Istota i przyczyny zapominania.

Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.

Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł IV . Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

Nie demotywować?

Motywujemy.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Typy dialogu.

Typy zadań grupowych.

Taksonomia Blooma.

Moduł V. Cyfrowe narzędzia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Cyfrowe słowa zaklęcia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Różne stopnie multimedialności.

Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VI. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.

Multimedia to nie ozdobniki.

Getkahoot.

Gry komputerowe w nauczaniu.

Jak stworzyć quiz w Kahoot?

Tworzymy quiz w getkahoot.com.

Fotograficzne spojrzenie na świat.

Khan Academy.

LearningApps.org.

Moduł VII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?

Ankieta ewaluacyjna.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;

3. udział w moderowanym forum.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kurs doskonalący z zakresu bibliotekoznawstwa,  cz. I.

Zapisy do dnia 01 kwietnia 2018   |   Rozpoczęcie 09 kwietnia 2018 r.   Zakończenie 3 czerwca 2018 r.

Cel główny:
Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania czynności bibliotekarza - w zakresie teorii oraz praktyki
Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik

- zna strukturę biblioteki, podstawowe jej funkcje oraz podział bibliotek

- zna zasady gromadzenia zbiorów, a w szczególności źródła pozyskiwania zbiorów

 - zna poszczególne typy katalogów i potrafi je usystematyzować

- zna zasady katalogowania formalnego i rzeczowego oraz potrafi samodzielnie wykonać poszczególne opisy bibliograficzne

- zna i posługuje się katalogami komputerowymi

- zna zasady udostępniania zbiorów

- zna strukturę biblioteki szkolnej, potrafi zorganizować bibliotekę, potrafi prawidłowo dobrać literaturę i zarządzać zbiorami 

 Warunki uczestnictwa

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

ANKIETA

 

 

NIEKONWENCJONALNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO POZA POLSKĄ

Program kursu ma za zadanie poszerzyć warsztat metodyczny nauczycieli o niekonwencjonalne techniki w nauczaniu języka polskiego poza Polską. Kurs przygotowuje nauczycieli języka polskiego do praktycznego wykorzystania zaproponowanych kreatywnych technik w uczeniu języka polskiego oraz w uczeniu uczenia się uczniów.

Zapisy do dnia 9 kwietnia 2018   |   Rozpoczęcie 16 kwietnia 2018     Czas trwania  8 tygodni

 

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania niekonwencjonalnych metod nauczania języka polskiego poza Polską.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

a)      zna stadia rozwoju intelektualnego oraz typowe aktywności uczniów w zależności od wieku

b)      rozumie, że kreatywny styl poznawczy sprzyja nauczania języka polskiego;

c)       zna i stosuje ćwiczenia na  efektywną komunikację w trakcie lekcji języka polskiego;

d)      zna i stosuje  ćwiczenie asertywności -opieranie się presji grupy, konstruktywna krytyka;

e)      rozumie i rozróżnia procesy poznawcze swoich uczniów;

f)       potrafi korzystać z koncepcji zintegrowanego mózgu do zaplanowania pracy na lekcji;

g)      potrafi zastosować wiedzę z zakresu pracy mózgu i mechanizmów uczenia się do zaplanowania pracy na lekcji;

h)      rozróżnia rożne funkcje pamięci i rozumie ich wykorzystanie do zwiększenia możliwości swoich uczniów

i)        zna i stosuje w praktyce prawa uczenia się

j)        zna i stosuje techniki tzw. inteligentnego czytania

k)      zna i stosuje narzędzia z zakresu mnemotechnik

l)        potrafi zastosować następujące metody niekonwencjonalne:

- gry dydaktyczne - żeby poznawać różne strategie para-życiowe,

- metody kreatywne - twórcze rozwiązywanie problemów

- symulacja - trenowanie określonych umiejętności w bezpiecznym kontekście

- plakat grupowy. 

Adresaci:

Nauczyciele języka polskiego uczący poza granicami Polski,

ANKIETA

 

Logopedia pierwszego  stopnia (poziom wstępny) IV edycja

Zapisy do dnia 6 marca 2018   |  Rozpoczęcie 12 marca  2018    Czas trwania  8 tygodni

Cel kursu:

- Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:

- Dostrzegania nieprawidłowości wymowy ucznia na poszczególnych etapach jego rozwoju osobniczego,

- Rozpoznawania wad wymowy,

- Prowadzenia wstępnej diagnozy logopedycznej

- Stymulacji funkcji rozwoju mowy

- Działań w celu rewalidacji funkcji zaburzonych,

- Pracy nad wrażliwością słuchową i sprawnością narządów mowy ucznia,

- Sposobów motywowania ucznia do pracy nad wadami wymowy.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

Tematyka zajęć:

- Zadania logopedii, 

- Etapy rozwoju mowy ludzkiej, 

- Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy, 

- Wstępna diagnoza logopedyczna, 

- Motywowanie ucznia do wysiłku w doskonaleniu wymowy 

- Terapia różnicowania dźwięków, 

- Działania kompensacyjno-wyrównawcze.

Ankieta

 

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego na etapie wczesnoszkolnym  - IV edycja.

 

Zapisy do dnia 19 marca 2018  |   Rozpoczęcie 26 marca 2018 r.   Czas trwania  6 tygodni

 

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników z efektywnymi metodami nauczania języka polskiego poza granicami Polski na I etapie edukacyjnym

Uczestnicy:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący poza granicami Polski, będący czynnymi nauczycielami w środowisku Polonii lub Polaków mieszkających za granicą

Warunki zaliczenia:

Poprawne rozwiązanie zadań przewidzianych w planie kursu

Ankieta