Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Prelegenci

Prelegenci

Ewa Dudek

 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium dla nauczycieli języka angielskiego. W latach 1991 - 2007 była nauczycielką w Zespole Szkół w Nowej Wsi Warszawskiej. Od 2007 r. związana z Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie pracowała w Departamencie Funduszy Strukturalnych. Zajmowała się kontrolą edukacyjnych projektów konkursowych finansowanych z EFS oraz pełniła funkcję menadżera projektów systemowych. Od września 2010 r. zatrudniona w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Najpierw jako koordynatorka projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego, a od stycznia 2013r. do 5 lutego 2014r. na stanowisku wicedyrektora ORE, gdzie była odpowiedzialna za realizację projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym projektów dotyczących wdrażania podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, doskonalenia nauczycieli oraz e-podręczników i portalu zasobów edukacyjnych Scholaris. Koordynuje działania związane z funduszami na następną perspektywę finansową, sprawy międzynarodowe oraz prace nad przygotowaniem darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów.

 

Anna Atłas

 Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Absolwentka historii i filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w SWPS, PISM i SGH. Stypendystka DAAD i Fundacji im. Robert Boscha. W latach 1992-2003 pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, od 1998 r. na stanowisku szefowej Działu Języków Obcych i Komunikacji KSAP, współtworząc m.in. egzaminy potwierdzające znajomość języków obcych w służbie cywilnej. W latach 2004 – 2014 pracowała w polskiej Agencji Narodowej dla europejskich programów edukacyjnych (Fundusz Współpracy, FRSE), od 2007 r. na stanowisku  zastępcy dyrektora ds. programu Leonardo da Vinci (kształcenie zawodowe). W latach 2009 - 2013 pełniła funkcję dyrektora LLP dla programów Erasmus, Mundus, Tempus oraz Comenius, Wizyty Studyjne i European Language Label, nadzorując wdrażanie projektów europejskich w obszarach edukacji ogólnej, szkolnictwa wyższego i wielojęzyczności. W latach 2012-13 przewodniczyła Radzie Programowej czasopisma Języki Obce w Szkole.

 

Prof. dr hab. Halina Grzymala-Moszczyńska

 Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego - kierownik Zakładu Psychologii Religii. Specjalizacja: psychologia religii i  psychologia kulturowa. Od 1989 roku zajmuje się badaniami nad akulturacją w Polsce uchodźców i  innych grup migrantów  (repatrianci z Kazachstanu, studenci, biznesmeni).  Prowadzi też badania nad  procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz treningi  z zakresu komunikowania i negocjacji międzykulturowych. Prowadzi badania nad dziećmi migrantami (dzieci uchodźców, dzieci polskie z powrotów emigracyjnych, dzieci migrantów). Prowadzi również badania nad klinicznymi aspektami religijności – rolą religii jako czynnika salutogennego i terapeutycznego, a także rolą jaką odgrywa religia  w procesach akulturacji.

 Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

 Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Katedry Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W latach 2008 - 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w okresie 1997-2007 dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ. Od 2010 reprezentuje Polskę w europejskiej sieci Recognition of Prior Learning. Jest wiceprezydentem  Foundation of European Regions for Research in Education and Training (FREREF). Jest zaangażowana w modernizację kształcenia uniwersyteckiego przygotowującego pracowników administracji oraz służb publicznych, a także w budowę systemu doskonalenia ich kompetencji zawodowych i wspierania kariery. Zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania organizacjami publicznymi oraz polityk publicznych (edukacyjnej, rynku pracy, kulturalnej) i instrumentów ich wdrażania.  Ostatnie  koordynowane projekty międzynarodowe to University Recognition of Prior Learning Centres – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training w okresie 2011 – 2013 oraz Transition from University to Labour Market – The PhD’s Case Study w latach 2007-2010.

 

dr Grażyna Czetwertyńska

Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Zespołu Rektorskiego ds. Kształcenia Nauczycieli i Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Prowadziła Laboratorium Edukacyjne dla studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowała ogólnopolską akcją społeczną „Szkoła z klasą” oraz projektem „Włącz Polskę” dla uczniów i nauczycieli polskich poza granicami kraju. Jest autorką publikacji metodycznych i artykułów, m.in. na temat programów nauczania, nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce za granicą, oceniania kształtującego, nauczania metodą projektów, nauczania metodą rozwiązywania problemów. 

 

dr Waldemar Martyniuk

Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Językoznawca, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor podręczników, programów nauczania i testów z języka polskiego jako obcego. W latach  2003 – 2004 oraz 2008 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; visiting professor i wykładowca języka i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech (Bochum, Giessen, Göttingen, Mainz, Münster), Szwajcarii (Bazylea) i w USA (Stanford University). W okresie 2001 – 2004 dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w latach  2002 - 2004 koordynator projektu Socrates Lingua 2 TiPS – Testing in Polish and Slovene” . Był także koordynatorem projektów językowych w Wydziale Polityki Językowej Rady Europy w Strasburgu. W latach 2008 - 2013 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria).

 

dr Dorota Lewandowska

Radca Ministra w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (mgr fizyki - 1977). W latach 1977-1984 pracowała jako nauczycielka fizyki w XXXVII LO w Warszawie. W latach 1985-1990 była pracownikiem naukowym w  Instytucie Programów Szkolnych. W 1993 r. obroniła doktorat z dydaktyki fizyki w Technische Universität Chemnitz w RFN. Od 1994 r. pracuje w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z przerwą w latach 1998-2003, gdy pełniła funkcję konsula do spraw polonijnych w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu. W Ministerstwie Edukacji Narodowej wykonywała zadania z zakresu: uznawalności świadectw szkolnych, dyplomów ukończenia studiów wyższych, stopni i tytułów naukowych (1994-1998), strategii edukacji (2003-2005), wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych w edukacji (2006-2010) oraz współpracy w dziedzinie edukacji w Unii Europejskiej (od 2010 r. do chwili obecnej). W latach 2010-2013 jako delegat MEN uczestniczyła m.in. w pracach Komitetu Edukacji przy Radzie UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Kierowała pracami Komitetu Edukacji podczas prezydencji Polski w Radzie UE (VII-XII 2011). Od 2013 r. zajmuje się również sprawami uznawania w Polsce świadectw i dyplomów wydanych za granicą.

 

Anna Jurek

W latach 2012-2014 dyrektor ds. Rozwoju w Polish Psychologists’ Association, gdzie obecnie prowadzi konsultacje dla rodzin polskich i edukuje. Psycholożka międzykulturowa, edukatorka i trenerka antydyskryminacyjna; absolwentka Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie, psychologii międzykulturowej Uniwersytetu Brunel w Londynie oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Specjalizuje się w tematyce akulturacji oraz pracy z dziećmi i rodzinami migrantów. Od 2008 r. prowadzi projekty edukacyjne dla Polonii, bierze udział w edukacyjnych projektach międzynarodowych i edukuje w Polsce. W 2012 r. współtworzyła cykl edukacyjny dla kadry nauczycielskiej polskich szkół sobotnich „Letnia Akademia Komunikowania Międzykulturowego”  w ramach projektu PAU Polskie Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii Tradycja i Nowoczesność. Twórczyni i edukatorka w projekcie edukacyjnym dla kadry nauczycielskiej w projekcie Polish Psychologists’ Association w Londynie ( 2012-2013). Współtwórczyni oraz koordynatorka projektu Centrum Pomocy Rodzinie w Londynie, gdzie oprócz wsparcia psychologicznego prowadzona jest edukacja kadry nauczycielskiej oraz rodziców w obszarze wspierania dwujęzyczności i pracy z dziećmi migrantami. 

 

Łukasz Kurek

Specjalista w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracował w Canal + oraz w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Interesuje się międzynarodowym prawem humanitarnym w systemie Rady Europy, prawem uchodźczym, prawem morza, polityką migracyjną oraz integracją imigrantów z różnych kultur w UE.

 

Iwona Greiner

Główny specjalista w Wydziale Inicjatyw Europejskich Departamentu Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
. Absolwentka Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Poradnictwa Zawodowego. Ukończyła kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą oraz kurs doskonalący w zakresie ewaluacji. W latach 2000 – 2007 w  Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pełniła funkcję koordynatora międzynarodowego projektu Euroguidance, realizowanego w ramach PO KL. W latach 2004 – 2007 kierowała pracą Wydziału Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU. Zajmowała się problematyką poradnictwa zawodowego realizując zadania projektów krajowych i międzynarodowych, poświęconych doskonaleniu zawodowemu nauczycieli i doradców zawodowych. Pełniąc w latach 2007 - 2011 funkcję kierowniczą w Policealnej Szkole Medycznej była odpowiedzialna za organizację i realizację praktycznego kształcenia zawodowego. Jako pracownik Kuratorium Oświaty w Warszawie realizowała zadania m.in. w zakresie ewaluacji zewnętrznych i oceny jakości pracy szkół. Od 2013 r. jako pracownik MEN uczestniczy w opracowywaniu założeń merytorycznych do realizacji programów rozwoju doradztwa zawodowego wykorzystujących  środki funduszy strukturalnych, przygotowuje i uzgadnia rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie doradztwa zawodowego, uczestniczy w pracach grupy eksperckiej ds. wdrożenia inicjatywy EQARF/EQAVET.

 

Marek Kondziołka

Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W okresie 1987 - 1990 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych. W latach 1990-1994 i 1996-1999 dyrektor/wicedyrektor w liceach ogólnokształcących. Od 1999 r. zatrudniony w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, początkowo na stanowisku wizytatora, a od 2006 r. na stanowisku kierowniczym. Zajmuje się planowaniem, organizacją i analizą wyników nadzoru pedagogicznego oraz organizowaniem i prowadzeniem badań nad procesami edukacyjnymi. Od wielu lat poświęca się propagowaniu i zastosowaniu metod statystycznych w praktyce edukacyjnej. W kraju i za granicą (Niemcy) prowadził na ten temat liczne szkolenia, a także prezentował dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom oraz przedstawicielom samorządów  zagadnienia oświatowe związane z nadzorem pedagicznym. W latach 1999 - 2006 współpracował z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie w zakresie organizacji egzaminu dojrzałości oraz egzaminu maturalnego. Współorganizował różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne, mi.n. konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne dla uczniów, konkursy międzynarodowe, debaty edukacyjne, konferencje itp. Koordynował współpracę międzynarodową Kuratora Oświaty w zakresie rozwoju kontaktów ze środowiskami oświatowymi Lwowa, Suczawy oraz Kraju Saary i Bawarii. Był przedstawicielem Kuratora Oświaty w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu oraz Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL.

 

 

 

Urszula Łączyńska

Wizytator Szkół Europejskich w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki o specjalności matematyka teoretyczna. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki i egzaminatorem maturalnym. Pełniła także  funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli matematyki szkół średnich. W 2001 r. została wpisana na listę ekspertów MEN wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W latach 2001 – 2010 była zatrudniona w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie realizowała m.in. zadania z zakresu awansu zawodowego, sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz nauczycielami zatrudnionymi w Szkołach Europejskich. Jest autorką podręczników do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych dopuszczonych do użytku szkolnego. Opracowała również zbiory zadań z matematyki dla uczniów przygotowujących się do matury oraz poradniki metodyczne dla nauczycieli. Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi przygotowując i opiniując różnorodne materiały edukacyjne. W 2010 r. została wpisana na listę rzeczoznawców prowadzoną przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego w zakresie matematyki. 

 

Jacek Przygoda

Pracownik Wydziału Programów Wielostronnych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, na kierunku politologia (tytuł magistra uzyskał w roku 2007) oraz podyplomowych studiów „Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest doktorantem z zakresu nauk o polityce na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Anita Ryng

Dyrektor departamentu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Magister filologii germańskiej, absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej. W przeszłości urzędnik w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2005-2012 członek polskiej służby dyplomatycznej w Ambasadzie RP w Hadze - Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego. Uczestniczyła w przygotowywaniu licznych strategii, programów i dokumentów analitycznych m.in. dotyczących wykorzystania środków Phare, promocji członkostwa Polski w UE, promocji gospodarczej, programu poprawy wizerunku Polaków za granicą, reakcji na wyzwania związane z migracją zarobkową. Współpracowała z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutem Spraw Publicznych jako ekspert ds. polskiej migracji zarobkowej w Niderlandach. Podczas pobytu w Holandii członek Rady Rodziców w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Hadze. Prywatnie mama Kuby (22, student architektury w Bath, UK) oraz Tosi (17, uczennica klasy maturalnej w szkole międzynarodowej w Hadze).

 

Elżbieta Tokarz

Dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 90 w Krakowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W latach 1997 – 2004 była przewodniczącą Zespołu Samokształceniowego klas I-III. Od 1999 r. pełni funkcję nauczyciela ćwiczeniowego Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego). Jako nauczyciel wiodący w klasie integracyjnej prowadziła zajęcia otwarte dla delegacji francuskiej. W 2001 r. odbyła staż w Uniwersyteckim Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Douai – Francja. W latach 2000 – 2003 współpracowała z Liceum im. Charles’a de Gaulle’a w Dijon. Wzorując się na francuskim systemie kształcenia integracyjnego w latach 2001 – 2004 prowadziła samodzielnie klasę  integracyjną według autorskiego programu. W 2002 r. wzięła udział w pierwszym plenarnym spotkaniu pracowników szkół ćwiczeń Akademii Pedagogicznej, gdzie wygłosiła referat n.t. „Prezentacja wybranych osiągnięć  Szkoły Podstawowej nr 90 w Krakowie – kształcenie integracyjne w szkolnym programie nauczania”. W 2003 r. ukazała się jej publikacja pt. „Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym” - Nowa Szkoła. W roku 2004 wygrała konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i na okres 9 lat została skierowana do pracy w Szkole Europejskiej Luksemburg I. Była pierwszą nauczycielką, która realizowała zadania na rzecz polskiej sekcji zarówno w przedszkolu jak i szkole podstawowej. Uczestniczyła w procesie opracowania  dla polskich uczniów Szkół Europejskich programu nauczania języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej. Wielokrotnie otrzymała Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Katedry Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 2008 - 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w okresie 1997-2007 dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ. Od 2010 reprezentuje Polskę w europejskiej sieci Recognition of Prior Learning. Jest wiceprezydentem  Foundation of European Regions for Research in Education and Training (FREREF). Od początku lat 90. XX wieku jest zaangażowana
w modernizację kształcenia uniwersyteckiego przygotowującego pracowników administracji oraz służb publicznych, a także w budowę systemu doskonalenia ich kompetencji zawodowych
i wspierania kariery. Zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania organizacjami publicznymi oraz polityk publicznych (edukacyjnej, rynku pracy, kulturalnej) i instrumentów ich wdrażania.  Ostatnie  koordynowane projekty międzynarodowe to University Recognition of Prior Learning Centres – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training w okresie 2011 – 2013 oraz  
 Transition from University to Labour Market – The PhD’s Case Study w latach 2007-2010.

 

dr Grażyna Czetwertyńska

Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Zespołu Rektorskiego ds. Kształcenia Nauczycieli i Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Prowadziła Laboratorium Edukacyjne dla studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowała ogólnopolską akcją społeczną „Szkoła z klasą” oraz projektem „Włącz Polskę” dla uczniów i nauczycieli polskich poza granicami kraju. Jest autorką publikacji metodycznych i artykułów, m.in. na temat programów nauczania, nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce za granicą, oceniania kształtującego, nauczania metodą projektów, nauczania metodą rozwiązywania problemów. 

 

dr Dorota Lewandowska,

Radca Ministra w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z wykształcenia magister fizyki. Doktorat z dydaktyki fizyki obroniła w 1993 r. Od roku 1994 r. pracuje w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z przerwą w latach 1998 - 2003, gdy pełniła funkcję konsula do spraw polonijnych w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej
w Hamburgu. W latach 2010-2013 jako delegat MEN uczestniczyła m.in. w pracach Komitetu Edukacji przy Radzie UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. kierowała pracami Komitetu Edukacji podczas prezydencji Polski w Radzie UE.  W Ministerstwie Edukacji Narodowej wykonywała zadania z zakresu: uznawalności świadectw szkolnych, dyplomów ukończenia studiów wyższych, stopni i tytułów naukowych, strategii edukacji, wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych w edukacji. Obecnie zajmuje się współpracą w dziedzinie edukacji w ramach Unii Europejskiej jak również sprawami uznawania w Polsce świadectw
i dyplomów wydanych za granicą.

 

dr Waldemar Martyniuk

Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Językoznawca, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor podręczników, programów nauczania i testów z języka polskiego jako obcego. W latach  2003 – 2004 oraz 2008 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; visiting professor
i wykładowca języka i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech (Bochum, Giessen, Göttingen, Mainz, Münster), Szwajcarii (Bazylea) i w USA (Stanford University). W okresie 2001 – 2004 dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w latach  2002 - 2004 koordynator projektu Socrates Lingua 2 TiPS – Testing in Polish and Slovene” . Był także koordynatorem projektów językowych w Wydziale Polityki Językowej Rady Europy w Strasburgu. W latach 2008 - 2013 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy
w Grazu (Austria).

 

Iwona Greiner

Główny specjalista w Wydziale Inicjatyw Europejskich Departamentu Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Absolwentka Wydziału Zdrowia Publicznego (dawniej Wydziału Pielęgniarskiego) Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Poradnictwa Zawodowego. Ukończyła kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą oraz ukończyła kurs doskonalący w zakresie ewaluacji p.n. „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły – system ewaluacji oświaty – nadzór pedagogiczny”. W latach 2000 – 2007 w  Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej pełniła funkcję koordynatora międzynarodowego projektu Euroguidance (dawniej Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2004 – 2007 kierowała pracą Wydziału Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU. Zajmowała się problematyką poradnictwa zawodowego realizując zadania projektów krajowych i międzynarodowych, poświęconych doskonaleniu zawodowemu nauczycieli
i doradców zawodowych. Pełniąc w latach 2007 - 2011 funkcję kierowniczą w Policealnej Szkole Medycznej była odpowiedzialna za organizację i realizację praktycznego kształcenia zawodowego. Posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w Kuratorium Oświaty w Warszawie,
w zakresie przeprowadzania kontroli zewnętrznych, ewaluacji zewnętrznych i w zakresie oceny jakości pracy szkół i placówek. Od 2013 r. jako pracownik MEN uczestniczy w opracowywaniu założeń merytorycznych do realizacji programów rozwoju doradztwa zawodowego wykorzystujących  środki funduszy strukturalnych, przygotowuje i uzgadnia rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie doradztwa zawodowego, uczestniczy w pracach grupy eksperckiej ds. wdrożenia inicjatywy EQARF/EQAVET (europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym), kontroluje sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty w zakresie kształcenia zawodowego.

 

 

 

Marek Kondziołka

Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Całe życie zawodowe związany z edukacją na Podkarpaciu. W okresie 1987 - 1990 nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie w szkołach średnich (ponadgimnazjalnych) ogólnokształcących i zawodowych dla młodzieży oraz dla dorosłych. W latach 1990-1994, 1996-1999 dyrektor i wicedyrektor w liceach ogólnokształcących. Od 1999 r. zatrudniony w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, początkowo na stanowisku wizytatora, a od 2006 r. zajmuje stanowisko kierownicze. Zajmuje się planowaniem, organizacją i analizą wyników nadzoru pedagogicznego oraz organizowaniem i prowadzeniem badań nad procesami edukacyjnymi. Od wielu lat poświęca się propagowaniu i zastosowaniu metod statystycznych w praktyce edukacyjnej. Prowadził na ten temat liczne szkolenia dla współpracowników i dyrektorów szkół. Wielokrotnie prezentował zagadnienia oświatowe, w tym szczególnie związane z nadzorem pedagicznym, dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom
i samorządowcom oraz poza granicami (Niemcy). W latach 1999 - 2006 aktywnie współpracował
z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie w zakresie organizacji egzaminu dojrzałości oraz egzaminu maturalnego. Współorganizował wiele przedsięwzięć edukacyjnych, mi.n. konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych dla uczniów, konkursów międzynarodowych, debat edukacyjnych, konferencji itp. Koordynował współpracę międzynarodową Kuratora Oświaty
w zakresie rozwoju kontaktów ze środowiskami oświatowymi Lwowa, Suczawy oraz Kraju Saary
i Bawarii. Był przedstawicielem Kuratora Oświaty w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu oraz Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL.

 

Jacek Przygoda

Pracownik Wydziału Programów Wielostronnych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, na kierunku politologia (tytuł magistra uzyskał w roku 2007) oraz podyplomowych studiów „Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest doktorantem z zakresu nauk o polityce na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Anita Ryng

Urzędnik administracji centralnej w Warszawie. W latach 2005-2012 członek polskiej służby dyplomatycznej w Ambasadzie RP w Hadze oraz członek Rady Rodziców w Szkolnym Punkcie Kontaktowym w Hadze. Mama Kuby (22, student architektury w Bath, UK) oraz Tosi (17, uczennica klasy maturalnej w szkole międzynarodowej w Hadze).

 

 

 

Elżbieta Tokarz

Dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 90 w Krakowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W latach 1997 – 2004 pełniła funkcję przewodniczącej Zespołu Samokształceniowego klas I-III.
Od 1999 r. do chwili obecnej pełnił funkcję nauczyciela ćwiczeniowego Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego). Aktywna współzałożycielka kształcenia integracyjnego. Jako nauczyciel wiodący w klasie integracyjnej, w ramach współpracy z Katedrą Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie, prowadziła zajęcia otwarte dla delegacji francuskiej. W 2001 r. odbyła staż w Uniwersyteckim Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Douai – Francja. W latach
2000 – 2003 współpracowała z Liceum im. Charles’a de Gaulle’a w Dijon. Wzorując się na francuskim systemie kształcenia integracyjnego w latach 2001 – 2004 prowadziła samodzielnie klasę  integracyjną według autorskiego programu. W 2002 r. wzięła udział w pierwszym plenarnym spotkaniu pracowników szkół ćwiczeń Akademii Pedagogicznej, gdzie wygłosiła referat
n.t. „Prezentacja wybranych osiągnięć  Szkoły Podstawowej nr 90 w Krakowie – kształcenie integracyjne w szkolnym programie nauczania”. W 2003 r. ukazała się jej publikacja pt. „Jak pracuję
z dzieckiem słabo widzącym” - Nowa Szkoła. W roku 2004 wygrała konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i na okres 9 lat została skierowana do pracy w Szkole Europejskiej Luksemburg I. Była pierwszą nauczycielką, która realizowała zadania na rzecz polskiej sekcji zarówno w przedszkolu jak i szkole podstawowej. Utworzyła bibliotekę i aktywnie uczestniczyła w procesie opracowania  dla polskich uczniów Szkół Europejskich programu nauczania języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej. Wielokrotnie otrzymała Nagrodą Dyrektora Szkoły, a w roku 2000 Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego