Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

Zadania ORPEG:

1. koordynowanie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, w tym sprawowanie nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych nad działalnością szkół;

2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad Zespołem Szkół im.Z.Mineyki w Atenach, szkołami za granicą, szkołami w Ośrodku i nauczycielami oddelegowanymi do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów oraz wykonywanie zadań organu prowadzącego w stosunku do szkół;

3. organizowanie w szkołach w Ośrodku kształcenia na odległość dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą obejmującego:

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

b) programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego;

4. wspomaganie oświaty polonijnej i polskojęzycznej za granicą:

a) kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, w tym zawieranie z nauczycielami umów cywilnoprawnych o skierowaniu do pracy za granicą,

b) przekazywanie za granicę, na wnioski organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą albo na wnioski innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, a także nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu nauczaniu,

c) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz udzielanie wsparcia metodycznego nauczycielom pracującym wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących;

5. wykonywanie zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich;

6. współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz oświaty polskiej, polonijnej i polskojęzycznej za granicą;

7. wykonywanie innych zadań zleconych i finansowanych przez Ministra. 

 

Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Ośrodka Polskiej Edukacji za Granicą z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

Treść Zarządzenia nr 18/2017 

Zasady Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Statut ORPEG

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo przebywających za Granicą - plik PDF

Zadania wydziału do spraw koordynacji pracy szkół:

 • zapewnienie obsługi administracyjnej związanej z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach,
 • obsługa procesów rekrutacji na stanowiska dyrektora i kierowników szkół, w tym postępowań konkursowych,
 • obsługa nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 • wykonywanie czynności z zakresu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami oraz nauczycielami oddelegowanymi do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów, oraz koordynatorami sekcji polskich,
 • wykonywanie czynności administracyjnych związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół;
 • sprawdzanie zgodności z prawem statutów szkół.

Zadania wydziału do spraw wspomagania oświaty polonijnej i polskojęzycznej:

 • obsługa kierowania nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą,
 • dokumentowanie efektów pracy dydaktycznej nauczycieli skierowanych do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą oraz dzieci pracowników migrujących,
 • organizowanie i przeprowadzanie kursów przygotowujących nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą oraz dzieci pracowników migrujących,
 • organizowanie pobytu nauczycieli w miejscach skierowania za granicą,
 • przekazywanie podręczników i pomocy dydaktycznych do organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą oraz innych ośrodków i placówek organizujących za granicą nauczanie języka polskiego, w tym zakup, magazynowanie i ewidencjonowanie podręczników i pomocy dydaktycznych,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami wspierającymi oświatę polonijną i polskojęzyczną,
 • administrowanie i obsługaq bazy danych szkół na portalu www.polska-szkola.pl.

Zadania wydziału do spraw kształcenia na odległość:

 • obsługa administracyjna szkół w Ośrodku:
  • a) prowadzenie dokumentacji i ewidencji obejmującej proces nauczania w kształceniu na odległość,
  • b) obsługa rady pedagogicznej szkół w Ośrodku,
  • c) organizowanie egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych dla uczniów szkół w Ośrodku,
  • d) organizowanie egzaminów maturalnych dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku, w tym współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną i innymi jednostkami,
  • e) opracowywanie planów konsultacji dla uczniów szkół w Ośrodku oraz ich rodziców,
  • f) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli szkół w Ośrodku,
 • uaktualnianie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.

Zadania wydziału do spraw finansowo-księgowych:

 • zapewnienie obsługi finansowej Ośrodka, w tym opracowywanie i realizacja planu finansowego Ośrodka oraz wykonywanie zadan rachunkowości i sprawozdawczości,
 • bieżąca obsługa szkół i szkół w Ośrodku,
 • prowadzenie sprawa kadrowo-płacowych pracowników Ośrodka, pracowników szkół oraz nauczycieli kierowanych do pracy za granicą.

Zadania wydziału do spraw administracyjnych:

 • przygotowywanie umów dotyczących bieżącej działalności Ośrodka,
 • administrowanie mieniem będącym w zarządzie Ośrodka,
 • realizacja spraw w zakresie gospodarki zaopatrzeniowo – materiałowej Ośrodka,
 • opracowywanie i przeprowadzenie postępowań związanych z wyborem wykonawców zgodnie z ustawą PZP i procedurami opisanymi w regulaminie udzielania zamówień publicznych i przepisach o zamówieniach publicznych.

Zadania wydziału do spraw informatycznych:

 • administrowanie, utrzymanie i zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i ergonomicznego działania systemów teleinformatycznych wspierających działania Ośrodka,
 • koordynowanie współpracy teleinformatycznej z innymi jednostkami administracji publicznej.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw szkół europejskich:

 • realizowanie zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich,
 • wykonywania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli skierowanych do pracy w szkołach europejskich.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego:

 • wspieranie Dyrektora Ośrodka w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej,
 • wykonywanie czynności doradczych.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej:

 • zapewnienie obsługi prawnej działalności Ośrodka.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa:

 • zapewnienie w Ośrodku wykonywania zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, zarządzaniu kryzysowym i powszechnym obowiązku obrony.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 • zapewnienie w Ośrodku wykonywania zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw informacji i promocji:

 • kompleksowe prowadzenie stron internetowych Ośrodka,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i dydaktycznych,
 • współpraca z organizacjami polonijnymi i partnerami Ośrodka.

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego