Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

Zadania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:

 1. koordynowanie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, w tym sprawowanie nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych nad działalnością szkół;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i nauczycielami oddelegowanymi do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów;
 3. wykonywanie zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1–6 ustawy, w odniesieniu do szkół;
 4. wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół;
 5. organizowanie w szkołach w Polsce kształcenia na odległość dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, obejmującego realizację:
  1. programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  2. programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich;
 6. kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, w tym zawieranie z nauczycielami umów cywilnoprawnych o skierowanie do pracy za granicą;
 7. przekazywanie za granicę, na wnioski organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą albo na wnioski innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, a także nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu nauczaniu;
 8. organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, a także udzielanie im wsparcia metodycznego;
 9. wykonywanie zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10), w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich;
 10. współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz oświaty polskiej, polonijnej i polskojęzycznej za granicą;
 11. wykonywanie innych zadań zleconych i finansowanych przez Ministra.

 

Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Ośrodka Polskiej Edukacji za Granicą z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

Treść Zarządzenia nr 18/2017 

Zasady Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Statut ORPEG

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo przebywających za Granicą - plik PDF

 

Zadania Wydziału Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą:

 • obsługa administracyjna związana z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach polskich i szkołach za granicą;
 • obsługa rekrutacji na stanowiska kierowników szkół polskich, w tym postępowań konkursowych;
 • wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad działalnością szkół polskich i szkół za granicą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 • wykonywanie czynności administracyjnych związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół polskich i szkół za granicą;
 • wykonywanie czynności związanych z kierowaniem nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;
 • przekazywanie podręczników i pomocy dydaktycznych do organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą oraz innych ośrodków i placówek organizujących za granicą nauczanie języka polskiego, w tym zakup, magazynowanie i ewidencjonowanie podręczników i pomocy dydaktycznych;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami wspierającymi oświatę polonijną i polskojęzyczną;
 • administrowanie bazą danych szkół na portalu www.polska-szkola.pl oraz jej obsługa.

Zadania Wydziału Nadzoru Pedagogicznego:

 • wykonywanie czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego nad szkołami i nauczycielami oddelegowanymi do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów;
 • wykonywanie czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli skierowanych do pracy w Szkołach Europejskich, w tym realizowanie zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich;
 • koordynowanie i realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół.

Zadania Wydziału Kształcenia na Odległość:

 • obsługa administracyjna szkół w Polsce:

-        prowadzenie dokumentacji i ewidencji obejmującej proces nauczania w kształceniu na odległość,

-        obsługa posiedzeń rady pedagogicznej szkół w Polsce,

-        organizowanie egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności,

-        organizowanie i przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty,

-        organizowanie i przeprowadzanie egzaminu maturalnego,

-        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli szkół w Polsce;

 • uaktualnianie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.

Zadania Wydziału Finansowo-Kadrowego:

 • zapewnienie obsługi finansowej Ośrodka, w tym opracowywanie i realizacja planu finansowego Ośrodka oraz wykonywanie zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości;
 • bieżąca obsługa szkół;
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Ośrodka, pracowników szkół oraz nauczycieli kierowanych do pracy za granicą.

Zadania Wydziału Administracyjnego:

 • przygotowywanie umów dotyczących bieżącej działalności Ośrodka;
 • administrowanie mieniem będącym w zarządzie Ośrodka;
 • realizacja spraw w zakresie gospodarki zaopatrzeniowo-materiałowej Ośrodka;
 • opracowywanie i przeprowadzanie postępowań związanych z wyborem wykonawców zgodnie z procedurami opisanymi w regulaminie udzielania zamówień publicznych i przepisach o zamówieniach publicznych.

Zadania Wydziału Informatycznego:

 • administrowanie, utrzymanie i zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i ergonomicznego działania systemów teleinformatycznych wspierających działania Ośrodka;
 • koordynowanie współpracy teleinformatycznej z jednostkami administracji publicznej.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego:

 • wspieranie Dyrektora Ośrodka w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej;
 • wykonywanie czynności doradczych.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej:

 • zapewnienie obsługi prawnej działalności Ośrodka.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa:

 • zapewnienie w Ośrodku wykonywania zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, zarządzaniu kryzysowym i powszechnym obowiązku obrony.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 • zapewnienie w Ośrodku wykonywania zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw informacji i promocji:

 • kompleksowe prowadzenie stron internetowych Ośrodka;
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i dydaktycznych;
 • współpraca z organizacjami polonijnymi i partnerami Ośrodka.

 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego