Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

O ORPEG

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęcamy polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, uczenia się on-line, kształcenia na odległość, korzystania z oferty dydaktycznej szkolnych punktów konsultacyjnych oraz współpracujących z ORPEG-iem nauczycieli i ośrodków polonijnych. Udostępniamy polskie podręczniki i pomoce dydaktyczne, prowadzimy działalność doradczą, wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli pracujących za granicą, docierając do najodleglejszych miejsc na całym świecie. Nasza działalność umożliwia kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomaga oświatę polonijną i polskojęzyczną.

 • Szkoły w strukturze ORPEG

ORPEG prowadzi Szkoły Polskie przy placówkach dyplomatycznych RP ulokowanych na 4 kontynentach w wielu krajach świata. Punkty prowadzą nauczanie uzupełniające w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce. ORPEG sprawuje także nadzór nad szkołami europejskimi i prowadzi kształcenie na odległość w szkołach wchodzących w jego skład (Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej).

 • Kierowanie nauczycieli do pracy za granicą

Do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą kierowani są przez ORPEG nauczyciele, którzy każdego roku nauczają ok. 14 tysięcy uczniów w różnym wieku. Nauczanie odbywa się w szkołach powoływanych do życia przez Polonię oraz funkcjonujących w lokalnym systemie oświaty publicznej. W roku szkolnym 2020/2021 ORPEG skierował do pracy za granicą 116 nauczycieli do 14 krajów.

 • Przekazywanie podręczników

Ośrodek od 2010 roku wspomaga organizacje społeczne oraz inne ośrodki i placówki organizujące za granicą nauczanie języka polskiego, nieodpłatnie wyposażając je w podręczniki i pomoce dydaktyczne. W latach 2010-2017 przekazano do szkół społecznych za granicą 193 890 sztuk podręczników i pomocy dydaktycznych. W roku 2017 – 31557 do 24 krajów, 2018 roku – 25 343 do 20 krajów i w 2019 roku – 39 480 do 26 państw.

 • Doskonalenie nauczycieli

W strukturze ORPEG funkcjonuje Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN), które udziela wsparcia metodycznego nauczycielom pracującym za granicą. PCN prowadzi szkolenia stacjonarne oraz kursy on-line, przygotowuje materiały metodyczne oraz utrzymuje stały kontakt z nauczycielami pracującymi w szkołach organizacji Polaków. Od  2011 r. w szkoleniach wzięło udział ponad prawie 6000 nauczycieli.  

 • Projekty systemowe POKL

ORPEG zrealizował dwa projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.3: Modernizacja treści i metod kształcenia.

 1. Otwarta szkoła - system wsparcia uczniów migrujących za pośrednictwem platformy on-line, na której uczniowie biorą udział w lekcjach i konsultacjach z polskimi nauczycielami;
 2. Włącz Polskę! - opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą.
 • Wsparcie dla uczniów migrujących

ORPEG prowadzi także działalność doradczą dla rodziców i uczniów migrujących lub pozostających na stałe zagranicą. Uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z materiałów do nauki języka polskiego i wiedzy o Polsce, stworzonych w ramach projektu Włącz Polskę oraz interaktywnej platformy Otwarta szkoła, umożliwiającej bezpośredni kontakt z polskim nauczycielem. ORPEG prowadzi kształcenie na odległość oraz udziela wsparcia rodzicom i dzieciom powracającym do kraju.

 • Historia

ORPEG, czyli dawniej Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania. W pierwszych latach uruchomiono szkoły przy największych polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. Z czasem powstawało coraz więcej szkół rozsianych po całym świecie. Naukę w szkołach umożliwiono także młodzieży posiadającej polskie korzenie.

Na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. Zespół Szkół zmienił nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, a w jego struktury zostało włączone Polonijne Centrum Nauczycielskie ulokowane w Lublinie.

  W strukturze ORPEG funkcjonuje Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN), które udziela wsparcia metodycznego nauczycielom pracującym za granicą. PCN prowadzi szkolenia stacjonarne oraz kursy on-line, przygotowuje materiały metodyczne oraz utrzymuje stały kontakt z nauczycielami pracującymi w szkołach organizacji Polaków. Od  2011 r. w szkoleniach wzięło udział ponad prawie 6000 nauczycieli.  

  Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
  Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
  Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  Logo Europejskiego Funduszu Społecznego