Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zasady rekrutacji w Szkołach im. KEN na rok szkolny 2017/2018

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą koordynuje zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgodnie z § 11.1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1648.) Szkoły im. KEN prowadzą kształcenie na odległość obejmujące realizację:

1) programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy;

2) programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.       

 

Dla uczniów spełniających lokalny obowiązek szkolny przewidziano uzupełniający plan nauczania z zakresu języka polskiego i wiedzy o Polsce. Dla uczniów, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego, przewidziano ramowy plan nauczania.

 

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji:

 

Ramowy plan nauczania

Zasady rekrutacji do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie na rok szkolny 2017/2018 - ramowy program nauczania

 

Kształcenie na odległość w szkołach w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, obejmujące ramowy plan nauczania, mogą realizować uczniowie czasowo przebywający za granicą:

 • podróżujący, niemający stałego miejsca zamieszkania;
 • którym uwarunkowania życiowe/praca uniemożliwiają realizację obowiązku szkolnego/nauki w systemie lokalnym (np. sportowcy, artyści, itp.);
 • w kraju, w którym ze względu na okres trwania obowiązku szkolnego nie mogą kontynuować nauki szkolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356) szkoły w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w ww. przepisach. Kształcenie w szkołach w ORPEG jest nieodpłatne.

Realizowany przez szkoły ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły, określony jest w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. z 2012, poz. 204 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz. U. 2017 poz. 703.)

Uczestniczenie w kształceniu na odległość polega przede wszystkim na samokształceniu (w przypadku dzieci młodszych bardzo istotna jest rola rodziców/opiekunów prawnych, którzy pomagają dzieciom systematycznie poznawać materiał dydaktyczny).

Uczniowie, korzystający z tej formy kształcenia, są zobowiązani opracowywać w ustalonych terminach pisemne prace kontrolne oraz spełnić warunki uzyskania promocji do klasy programowo wyższej określone w statucie ORPEG. Wywiązanie się ze wszystkich zadań (przesłanie pisemnych prac kontrolnych oraz spełnienie warunków uzyskania promocji do klasy programowo wyższej określone w statucie ORPEG) pozwala Radzie Pedagogicznej promować ucznia do kolejnej klasy.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie prowadzi obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów z rocznika 2010 i 2011. 

 


Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły realizującej ramowy plan nauczania jest wypełnienie oraz przesłanie do ORPEG pełnej dokumentacji zgłoszeniowej, stanowiącej udokumentowanie pobytu za granicą oraz poświadczenie braku możliwości podjęcia nauki w szkole w kraju obecnego zamieszkania. Specyfikę sytuacji należy dokładnie opisać w podaniu kierowanym do dyrektora ORPEG, zawierającym prośbę o przyjęcie do szkoły.


 

Dokumentacja rekrutacyjna:

 

 • podanie do dyrektora ORPEG;
 • kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • oryginał ostatniego świadectwa szkolnego, a w przypadku:
  • zapisu do klasy III LO – oryginałów świadectw z klasy I i II LO,
  • posiadania świadectwa ze szkoły zagranicznej - przedstawienie dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki wraz z dokonanym tłumaczeniem na język polski, które zostanie poświadczone przez notariusza lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu,
  • zapisu od II semestru - informacji z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończenie I semestru;
  • kopia aktu urodzenia.

 

Termin składania dokumentów - do dnia 31 sierpnia 2017 r. Dokumenty należy składać osobiście lub listownie na adres ORPEG.

Uczniowie, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej stają się uczniami klasy następnej na danym etapie edukacji bez potrzeby ponownego składania dokumentów.

W przypadku ukończenia przez uczniów ORPEG kolejnego etapu edukacji formalnej, tj. szkoły podstawowej lub gimnazjum, uczniowie są zobowiązani do złożenia ponownie dokumentacji zgłoszeniowej.

W razie rezygnacji z dalszego uczęszczania do szkoły należy wypełnić druk skreślenia z listy uczniów ORPEG (w przypadku niepełnoletnich uczniów mogą ją złożyć tylko rodzice/opiekunowie prawni).

Rodzice/opiekunowie prawni w okresie 14 dni od daty złożenia dokumentacji zgłoszeniowej uzyskają pisemną odpowiedź w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły na dany etap edukacji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź zapytań, rodzice/opiekunowie prawni będą poproszeni o wyjaśnienia lub uzupełnienia, co może spowodować wydłużenie wskazanego wyżej terminu.

>> Organizacja roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów realizujących ramowy plan nauczania

 

Uzupełniający plan nauczania

Zasady rekrutacji do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie na rok szkolny 2017/2018 - uzupełniający plan nauczania 

Kształcenie na odległość, obejmujące realizację uzupełniającego planu nauczania, skierowane jest do dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, które spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do szkoły działającej w systemie oświaty kraju zamieszkania, lecz nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia z języka polskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1648.), kształcenie na odległość obejmujące uzupełniający plan nauczania uwzględnia ramy programowe kształcenia uzupełniającego z języka polskiego oraz wiedzy  o Polsce w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Kształcenie jest nieodpłatne.

Uczestniczenie w kształceniu na odległość polega przede wszystkim na samokształceniu (w przypadku dzieci młodszych bardzo istotna jest rola rodziców/opiekunów prawnych, którzy pomagają dzieciom systematycznie poznawać materiał dydaktyczny).

Uczniowie, korzystający z tej formy kształcenia, są zobowiązani opracowywać w ustalonych terminach pisemne prace kontrolne oraz spełnić warunki uzyskania promocji do klasy programowo wyższej określone w statucie ORPEG. Wywiązanie się ze wszystkich zadań (przesłanie pisemnych prac kontrolnych oraz spełnienie warunków uzyskania promocji do klasy programowo wyższej określone w statucie ORPEG) pozwala Radzie Pedagogicznej promować ucznia do kolejnej klasy.

ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów z rocznika 2010 i 2011.

 


Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły realizującej ramowy plan nauczania jest wypełnienie oraz przesłanie do ORPEG pełnej dokumentacji zgłoszeniowej, stanowiącej udokumentowanie pobytu za granicą oraz poświadczenie braku możliwości podjęcia nauki w szkole w kraju obecnego zamieszkania. Specyfikę sytuacji należy dokładnie opisać w podaniu kierowanym do dyrektora ORPEG, zawierającym prośbę o przyjęcie do szkoły.


 

Dokumentacja rekrutacyjna:

 

 • podanie do dyrektora ORPEG zawierające prośbę o przyjęcie do szkoły;
 • kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • kopia ostatniego świadectwa szkolnego, a w przypadku:
  • posiadania świadectwa ze szkoły zagranicznej - przedstawienie dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki wraz z dokonanym tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez notariusza lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu),
 • zapisu ucznia od II semestru na realizację programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego – informacji z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończenie I semestru;
 • kopia aktu urodzenia.

 

Termin składania dokumentów - do dnia 31 sierpnia 2017 r. Dokumenty należy składać osobiście lub listownie na adres ORPEG.

Uczniowie, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej stają się uczniami klasy następnej na danym etapie edukacji bez potrzeby ponownego składania dokumentów.

W przypadku ukończenia przez uczniów ORPEG kolejnego etapu edukacji formalnej, tj. szkoły podstawowej lub gimnazjum, uczniowie są zobowiązani do złożenia ponownie dokumentacji zgłoszeniowej.

W razie rezygnacji z dalszego uczęszczania do szkoły należy wypełnić druk skreślenia z listy uczniów ORPEG (w przypadku niepełnoletnich uczniów mogą ją złożyć tylko rodzice/opiekunowie prawni).

Rodzice/opiekunowie prawni w okresie 14 dni od daty złożenia dokumentacji zgłoszeniowej uzyskają pisemną odpowiedź w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły na dany etap edukacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź zapytań, rodzice/opiekunowie prawni będą poproszeni o wyjaśnienia lub uzupełnienia, co może spowodować wydłużenie wskazanego wyżej terminu.

>> Organizacja roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów realizujących uzupełniający plan nauczania

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego