Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zasady rekrutacji w Szkołach im. KEN na rok szkolny 2016/2017

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą koordynuje zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgodnie z § 4 >> rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454.), dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą mogą spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki przez:       

 • uczęszczanie do szkoły działającej w systemie oświaty innego kraju;
 • uczęszczanie do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich;
 • spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8-14 >>ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
 • uczestniczenie w kształceniu na odległość, prowadzonym przez szkoły im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, obejmującym realizację ramowego planu nauczania.

Dla uczniów spełniających lokalny obowiązek szkolny przewidziano uzupełniający plan nauczania z zakresu języka polskiego i wiedzy o Polsce. Dla uczniów, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego przewidziano ramowy plan nauczania.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji:

 

Ramowy plan nauczania

Zasady rekrutacji do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 - ramowy program nauczania

Kształcenie na odległość w szkołach w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, obejmujące ramowy plan nauczania, mogą realizować uczniowie czasowo przebywający za granicą:

 • podróżujący, niemający stałego miejsca zamieszkania;
 • którym uwarunkowania życiowe/praca uniemożliwiają realizację obowiązku szkolnego/nauki w systemie lokalnym (np. sportowcy, artyści, itp.);
 • w kraju, w którym ze względu na okres trwania obowiązku szkolnego nie mogą kontynuować nauki szkolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.>>w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977 z późn. zm.) szkoły w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w ww. przepisach. Kształcenie w szkołach w ORPEG jest nieodpłatne.

Realizowany przez szkoły ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły, określony jest w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. >>w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. z 2012, poz. 204 z późn. zm.)

Uczestniczenie w kształceniu na odległość polega przede wszystkim na samokształceniu (w przypadku dzieci młodszych bardzo istotna jest rola rodziców/opiekunów prawnych, którzy pomagają dzieciom systematycznie poznawać materiał dydaktyczny).

Uczniowie, korzystający z tej formy kształcenia, są zobowiązani opracowywać w ustalonych terminach pisemne prace kontrolne oraz przystępować do pisemnych i ustnych egzaminów klasyfikacyjnych. Wywiązanie się ze wszystkich zadań (przesłanie pisemnych prac kontrolnych oraz przystąpienie do pisemnych i ustnych egzaminów klasyfikacyjnych w Warszawie) pozwala Radzie Pedagogicznej promować ucznia do kolejnej klasy. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się raz w roku w lipcu lub sierpniu. Na egzaminy należy z dzieckiem przyjechać do Warszawy. 

>> Zapoznaj się z harmonogramem przesyłania pisemnych prac kontrolnych na rok szkolny 2014/2015.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie prowadzi obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Dokumentacja rekrutacyjna:

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły realizującej ramowy plan nauczania jest wypełnienie oraz przesłanie do ORPEG pełnej dokumentacji zgłoszeniowej, stanowiącej udokumentowanie pobytu za granicą oraz poświadczenie braku możliwości podjęcia nauki w szkole w kraju obecnego zamieszkania. Specyfikę sytuacji należy dokładnie opisać w podaniu kierowanym do dyrektora ORPEG, zawierającym prośbę o przyjęcie do szkoły.

 • podanie do dyrektora ORPEG;
 • kwestionariusz zgłoszeniowy (>> do pobrania tutaj);
 • oryginał ostatniego świadectwa szkolnego, a w przypadku:
  • zapisu do klasy III LO – oryginałów świadectw z klasy I i II LO,
  • posiadania świadectwa ze szkoły zagranicznej - przedstawienie dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki wraz z dokonanym tłumaczeniem na język polski, które zostanie poświadczone przez notariusza lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu,
  • zapisu od II semestru - informacji z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończenie I semestru;
 • oryginału lub poświadczonej przez notariusza lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu kopii aktu urodzenia.

Termin składania dokumentów do dnia 31 sierpnia 2016 r. Dokumenty należy składać osobiście lub listownie na adres ORPEG.

Uczniowie, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej stają się uczniami klasy następnej na danym etapie edukacji bez potrzeby ponownego składania dokumentów.

W przypadku ukończenia przez uczniów ORPEG kolejnego etapu edukacji formalnej, tj. szkoły podstawowej lub gimnazjum, uczniowie są zobowiązani do złożenia ponownie dokumentacji zgłoszeniowej.

W razie rezygnacji z dalszego uczęszczania do szkoły należy wypełnić druk skreślenia z listy uczniów ORPEG (w przypadku niepełnoletnich uczniów mogą ją złożyć tylko rodzice/opiekunowie prawni).

Rodzice/opiekunowie prawni w okresie 14 dni od daty złożenia dokumentacji zgłoszeniowej uzyskają pisemną odpowiedź w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły na dany etap edukacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź zapytań, rodzice/opiekunowie prawni będą poproszeni o wyjaśnienia lub uzupełnienia, co może spowodować wydłużenie wskazanego wyżej terminu.

>> Organizacja roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów realizujących ramowy plan nauczania

 

Uzupełniający plan nauczania

Zasady rekrutacji do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 - uzupełniający plan nauczania 

Kształcenie na odległość, obejmujące realizację uzupełniającego planu nauczania, skierowane jest do dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, które spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do szkoły działającej w systemie oświaty kraju zamieszkania, lecz nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia z języka polskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. >> rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454.), kształcenie na odległość obejmujące uzupełniający plan nauczania uwzględnia ramy programowe kształcenia uzupełniającego z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Kształcenie jest nieodpłatne.

Uczestniczenie w kształceniu na odległość polega przede wszystkim na samokształceniu (w przypadku dzieci młodszych bardzo istotna jest rola rodziców/opiekunów prawnych, którzy pomagają dzieciom systematycznie poznawać materiał dydaktyczny).

Uczniowie korzystający z tej formy kształcenia są zobowiązani opracowywać w ustalonych terminach pisemne prace kontrolne oraz przystępować do pisemnych i ustnych egzaminów klasyfikacyjnych. Wywiązanie się ze wszystkich zadań (przesłanie pisemnych prac kontrolnych oraz przystąpienie do pisemnych i ustnych egzaminów klasyfikacyjnych w Warszawie) pozwala Radzie Pedagogicznej promować ucznia do kolejnej klasy. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się raz w roku w lipcu lub w sierpniu. Na egzaminy należy z dzieckiem przyjechać do Warszawy. 

>>Zapoznaj się z harmonogramem przesyłania pisemnych prac kontrolnych na rok szkolny 2014/2015.

ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Dokumentacja rekrutacyjna:

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkół realizujących programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego, jest wypełnienie oraz przesłanie do ORPEG pełnej dokumentacji zgłoszeniowej.

 • podanie do dyrektora ORPEG zawierające prośbę o przyjęcie do szkoły;
 • kwestionariusz zgłoszeniowy (>> do pobrania tutaj);
 • kopia ostatniego świadectwa szkolnego, a w przypadku:
  • posiadania świadectwa ze szkoły zagranicznej - przedstawienie dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki wraz z dokonanym tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez notariusza lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu),
  • zapisu ucznia od II semestru na realizację programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego – informacji z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończenie I semestru;
 • oryginału lub poświadczonej przez notariusza lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu kopii aktu urodzenia.

Termin składania dokumentów do dnia 31 sierpnia 2016 r. Dokumenty należy składać osobiście lub listownie na adres ORPEG.

Uczniowie, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej stają się uczniami klasy następnej na danym etapie edukacji bez potrzeby ponownego składania dokumentów.

W przypadku ukończenia przez uczniów ORPEG kolejnego etapu edukacji formalnej, tj. szkoły podstawowej lub gimnazjum, uczniowie są zobowiązani do złożenia ponownie dokumentacji zgłoszeniowej.

W razie rezygnacji z dalszego uczęszczania do szkoły należy wypełnić druk skreślenia z listy uczniów ORPEG (w przypadku niepełnoletnich uczniów mogą ją złożyć tylko rodzice/opiekunowie prawni).

Rodzice/opiekunowie prawni w okresie 14 dni od daty złożenia dokumentacji zgłoszeniowej uzyskają pisemną odpowiedź w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły na dany etap edukacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź zapytań, rodzice/opiekunowie prawni będą poproszeni o wyjaśnienia lub uzupełnienia, co może spowodować wydłużenie wskazanego wyżej terminu.

>> Organizacja roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów realizujących uzupełniający plan nauczania

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego