Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Kształcenie na odległość

System kształcenia na odległość polega na samokształceniu uczniów migrujących i czasowo przebywających za granicą. Osoby, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole, mają możliwość realizacji uzupełniającego lub ramowego planu nauczania w jednej ze szkół prowadzonych przez ORPEG:

Kształcenie na odległość wymaga wytrwałości w zgłębianiu wiedzy oraz zdobywaniu umiejętności coraz lepszego posługiwania się językiem ojczystym. Uczniowie pracują samodzielnie, a w ciągu roku szkolnego zobligowani są do przesyłania określonej liczby prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów.

Prace kontrolne

Prace są oceniane i recenzowane przez nauczycieli w Warszawie. Po przesłaniu wszystkich prac kontrolnych, uczeń przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się w trakcie wakacji w siedzibie ORPEG. Pozytywny wynik egzaminów klasyfikacyjnych stanowi podstawę promocji do klasy programowo wyższej.

Obowiązek szkolny

Wyjeżdżając za granicę, uczniowie zobligowani są do realizacji obowiązku szkolnego i/lub nauki zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju. Lokalna szkoła wesprze w integracji ze środowiskiem miejscowym, a także w przyswojeniu języka danego kraju.

Uzupełniający plan nauczania

Uczniom spełniającym obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkole za granicą, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oferuje uzupełniający plan nauczania. Nauczane przedmioty to: język polski i wiedza o Polsce, obejmująca historię, geografię i wiedzę o społeczeństwie.

Ramowy plan nauczania

Uczeń, który znalazł się w wyjątkowej sytuacji (np. stale podróżujący) i z uzasadnionych powodów nie może uczęszczać do szkoły lokalnej za granicą, ma możliwość realizacji ramowego planu nauczania. Podejmuje wtedy trud nauki wszystkich przedmiotów ujętych na danym etapie edukacji, tak jak w szkole w Polsce. Realizując ramowy plan nauczania, uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Polsce. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności wywiązania się ze zobowiązań wynikających z lokalnego prawa oświatowego.

Konsultacje on-line

W trakcie trwania roku szkolnego uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach on-line zapewniających bezpośredni kontakt z nauczycielami z Polski. Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem nowoczesnej platformy e-learningowej i stanowią istotną pomoc w opracowywaniu poszczególnych prac kontrolnych i przygotowywaniu się do egzaminów klasyfikacyjnych. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu systemowego „Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. >>Więcej informacji na temat projektu.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego