Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Najnowsze zmiany w Ustawie o systemie oświaty

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) wprowadza szereg zmian, z których najważniejsze to:

 • nowe zapisy  dotyczące sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego;
 • uelastycznienie możliwości zwiększania liczby uczniów w klasach pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej, po wyrażaniu zgody przez radę oddziałową, z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela;
 • zmiana zasad zatrudniania nauczycieli do projektów unijnych a tym samym ułatwienia finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • regulacje dotyczące ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • regulacje dotyczące ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • zmieniły  się także zapisy w Karcie Nauczyciela odnośnie  zasad przedłużania stażu w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego.

Większość zmian weszła w życie już 31 marca 2015 roku, jednak część zmian, z uwagi na trwający rok szkolny, wejdzie w życie 1 września 2015 roku lub dopiero 1 stycznia 2016 roku.


Z perspektywy osób, które przez pewien czas uczyły się poza granicami Polski, istotne wydają się następujące kwestie:


1) uproszczenie trybu uznawania świadectw i innych dokumentów  wydawanych przez szkoły i instytucje edukacyjne za granicą w celu ułatwienia osobom, które przyjeżdżają do Polski z zagranicy kontynuowania nauki albo podjęcia nauki w szkołach wyższych. W miejsce zaświadczenia wydawanego dotychczas w drodze nostryfikacji, na mocy nowych przepisów, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty będą mogły być uznane na drodze decyzji administracyjnej potwierdzającej w Polsce  poziom wykształcenia oraz prawo do kontynuacji nauki. Nowe przepisy spowodują m.in. skrócenie czasu postępowania niezbędnego w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą. Katalog świadectw uznawanych w Polsce z mocy prawa, został poszerzony o świadectwa maturalne wydane w państwach UE, EOG lub OECD. Rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, oraz wymagania dotyczące formy przedkładanych dokumentów, sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów określone zostaną w drodze rozporządzenia.
2) dostosowanie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych ucznia. Osoba, której ograniczony poziom znajomości języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, będzie mogła przystąpić do części pierwszej sprawdzianu lub do części pierwszej i drugiej egzaminu gimnazjalnego
w warunkach i w formie dostosowanych do jej potrzeb edukacyjnych. Dostosowanie formy polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. Podobnie osoba, której ograniczony poziom znajomości języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, będzie mogła przystąpić do egzaminu maturalnego, (z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego) – w warunkach dostosowanych do jej potrzeb.

Zmiana w ustawie mająca na celu dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego polega na m. in. na:

 • zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych;
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
 • przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do jego przeprowadzania uwzględniających potrzeby edukacyjne ucznia;
 • zapewnienie obecności i pomocy w czasie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego, nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu, a jeżeli jest to niezbędne, do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub udzieleniu pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego