Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Urodziny Wielkiej Damy polskiej literatury

Ka­zi­mie­ra Ił­ła­ko­wi­czów­na przy­szła na świat 6 sierp­nia 1892 roku w Wil­nie jako cór­ka Bar­ba­ry Ił­ła­ko­wi­czów­ny i Kle­men­sa Zana. Wy­kształ­ce­nie zdo­by­wa­ła na uni­wer­sy­te­cie w Oks­for­dzie, a na­stęp­nie na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim. W 1911 roku opu­bli­ko­wa­ła de­biu­tanc­ki to­mik Ikarowe loty. Pod­czas pierw­szej woj­ny świa­to­wej peł­ni­ła funk­cję sa­ni­ta­riusz­ki po ro­syj­skiej stro­nie ba­ry­ka­dy. Przez nie­mal dzie­sięć lat pra­co­wa­ła jako se­kre­tar­ka sa­me­go Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go. Po jego śmier­ci po­wró­ci­ła do pra­cy w Mi­ni­ster­stwie Spraw Za­gra­nicz­nych.

W 1939 roku, po wy­bu­chu dru­giej woj­ny świa­to­wej, Ka­zi­mie­ra Ił­ła­ko­wi­czów­na schro­ni­ła się w Ru­mu­nii, na te­re­ny Pol­ski wró­ci­ła w 1947 roku i za­miesz­ka­ła w Po­zna­niu. Pi­sa­ła spo­ro – nie tyl­ko po­ezji, po­wie­ści (Bajeczna opowieść o królewiczu La-Fi-Czaniu, o żołnierzu Soju i o dziewczynce Kio, 1918), ale tak­że upra­wia­ła tłu­ma­cze­nia z ję­zy­ków an­giel­skie­go, ru­muń­skie­go, nie­miec­kie­go czy wę­gier­skie­go. An­ga­żo­wa­ła się tak­że po­li­tycz­nie – po wy­pad­kach po­znań­skich w któ­rych zgi­nę­li ro­bot­ni­cy wy­da­ła Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Mia­ła sze­ro­ki krąg przy­ja­ciół w tym mię­dzy in­ny­mi Juliana Tuwima (po jego śmier­ci wy­da­ła na­wet Pozgonne Tuwimowi) czy Wit­ka­ce­go. Ostat­ni to­mik, Szeptem, wy­da­ła w 1966 roku. Ko­niec ży­cia spę­dzi­ła jako nie­wi­do­ma, po nie­uda­nym za­bie­gu sko­ry­go­wa­nia ja­skry. Ka­zi­mie­ra Ił­ła­ko­wi­czów­na zmar­ła 16 lu­te­go 1983 roku w Po­zna­niu.

Źródło: poezja.org

 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego