Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

KONKURS: Polonijny Nauczyciel Roku 2019

Zapraszamy wszystkich nauczycieli polonijnych, do udziału w III edycji Konkursu na Polonijnego Nauczyciela Roku 2019.

 

Główne założenia organizacyjne:

1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

2. Uczestnikami konkursu są osoby spełniające warunki opisane poniżej.

3. Ideą Konkursu jest dotarcie do jak największej liczby nauczycieli polonijnych i animatorów oświaty, działających w szkołach społecznych na całym świecie, w celu: - docenienia i gratyfikacji szczególnie zaangażowanych oraz odnoszących sukcesy, a poprzez to wzmocnienie poczucia sensu wykonywanej pracy oraz budowanie motywacji do jej kontynuowania; - promowania dobrych postaw zaangażowania w propagowanie polskiej edukacji w warunkach pracy za granicą; - konfrontacji i porównywania działań nauczycieli z różnych środowisk, krajów i kontynentów.

4. Czas trwania Konkursu: od momentu ogłoszenia do czerwca 2019. 

Uczestnikiem może być:

1. Polonijny nauczyciel i animator oświaty pracujący w szkole społecznej lub innej niepublicznej placówce oświatowej poza granicami kraju z minimum 4- letnim stażem pracy, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym języka polskiego lub wiedzy o Polsce lub prowadzący inny rodzaj zajęć promujących wiedzę o Polsce;

2. Nauczyciel języka polskiego pracujący w szkołach systemowych danego kraju, z minimum 4-letnim stażem pracy, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym języka polskiego;

3. Nauczyciel dowolnego przedmiotu uczący w szkołach z polskim językiem nauczania poza granicami kraju z minimum 4 – letnim stażem. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda tel/fax. 89 521 36 20 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Polonijny nauczyciel pracujący w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych z minimum 4-letnim stażem pracy, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym języka polskiego lub wiedzy o Polsce lub prowadzący inny rodzaj zajęć promujących wiedzę o Polsce;

Warunki udziału w Konkursie:

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie wymaganej dokumentacji pocztą zwykłą na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ul Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn (decyduje data nadania) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (max rozmiar załączonych plików 1 MB).

W przypadku materiałów video – wywiadów, reportaży czy zdjęć należy przesłać płytę CD / DVD lub USB pocztą zwykłą.

2. Wymagana dokumentacja:

a) Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy.

b) Załącznik nr 2 – oświadczenie o stażu pracy (min 4 lata).

c) Załącznik nr 3 – informacja - uzasadnienie od osoby zgłaszającej kandydata do udziału (dyrektor, kierownik szkoły, sam nauczyciel, Rada Rodziców), zawierająca opis osiągnięć w pracy nauczyciela oraz dokumentacja potwierdzająca opisane osiągnięcia, będące podstawą do udziału w Konkursie,

3. Do dokumentacji konkursowej można dołączać pliki multimedialne w formie krótkich filmów wideo (3-4 minutowych) oraz/ lub zdjęć pokazujących pracę nauczyciela lub szkoły, w której prowadzi nauczanie.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną lub zwykłą: 30.04.2019.

5. Wymagana dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie http://odnswp.pl/ lub https://www.facebook.com/odnswp/ 6. Pytania należy kierować pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. +48 89 521 36 20. UWAGA! Bardzo prosimy o łączenie plików w jeden.

Przebieg Konkursu:

1. Nadesłane przez uczestników zgłoszenia rozpatrywać będzie Jury Konkursu składające się z przedstawicieli organizatora oraz innych instytucji m.in. MEN, Biura Polonijnego Senatu RP, ORPEG.

2. W pracach Jury mogą brać udział eksperci bez głosu stanowiącego. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda tel/fax. 89 521 36 20 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jury w podejmowanych decyzjach kierować się będzie osiągnięciami nauczyciela lub animatora oświaty z ostatnich czterech lat w kontekście środowiska, w jakim działa, wynikami jego pracy edukacyjnej i wychowawczej, dodatkowymi osiągnięciami, oryginalnością podejmowanych działań, zaangażowaniem w swoją pracę i pozaszkolną aktywność edukacyjną, dokonane zmiany na rzecz środowiska.

4. Wyłoniony zostanie po jednym zwycięzcy Konkursu w trzech kategoriach: szkół społecznych, Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, szkół działających w systemie oświaty danego kraju. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tytułu ex aequo. Dodatkowo może zostać wybranych trzech finalistów Konkursu.

5. W celu sprawnego procedowania komisja konkursowa opracowuje Regulamin, zatwierdza go i pracuje w oparciu o niego. 

Nagrody:

1. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna, dyplom oraz statuetka Polonijnego Nauczyciela Roku.

2. Nazwisko/-a zwycięzcy/-ów Konkursu opublikowane zostaną na stronach ODN SWP oraz współpracujących instytucji.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników:

1. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Jury nastąpi w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia przyjmowania wniosków – zgłoszeń.

2. Zwycięzca i finaliści zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu osobiście pod wskazany adres mailowy lub telefonicznie.

3. Wyniki zostaną ponadto ogłoszone na stronach internetowych ODN SWP i SWP

4. Prace Jury zostaną udokumentowane oraz opisane w protokole przebiegu obrad.

5. Zakończenie konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się podczas VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Toruniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

6. W przypadku nieobecności zwycięzcy Konkursu na ww. uroczystości, kwota nagrody zostanie przelana na wskazane konto bankowe, a statuetka wysłana pocztą. 

Uwagi końcowe:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda tel/fax. 89 521 36 20 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Organizatorzy proszą o kontakt i informacje w razie zmiany danych kontaktowych czy innych (np. sytuacji zawodowej nauczyciela) podczas trwania Konkursu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach ODN SWP oraz rozsyłany w formie elektronicznej do polonijnych organizacji oświatowych, społecznych szkół polonijnych oraz niepublicznych placówek oświatowych. Ewentualne aktualizacje i zmiany regulaminu zostaną naniesione na wspomnianych stronach, a informacja o zmianie przekazana drogą mailową wyżej wymienionym szkołom.

4. Organizatorzy Konkursu nie odpowiadają za: czas doręczenia przesyłek zwykłą pocztą, podanie błędnych danych kontaktowych. W wypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą elektroniczną, Organizatorzy zobowiązują się wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

5. Przesłane zgłoszenia i załączone do nich materiały pozostają własnością organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi (ew. na wyraźną pisemną prośbę Uczestnika).

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu pozostają w administracji organizatora Konkursu, który odpowiedzialny jest za ich przechowywanie.

7. Dane osobowe Uczestników wykorzystywane będą jedynie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i publikacją jego wyników. Nie będą przekazywane ani udostępniane innym osobom.

8. Uczestnicy Konkursu mają prawo aktualizowania, poprawiania oraz dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie trwania Konkursu. Podanie tych danych Organizatorowi jest dobrowolne. 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego