Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Gdy z dzieckiem wyjeżdzasz za granicę

Sprawdź, czy zrobiłeś wszystko, by mogło kontynuować naukę!


O co zadbać przed wyjazdem z Polski?

Twoje dziecko do 18 roku życia podlega obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki. Niezależnie od kraju pobytu bezpłatne nauczanie na poziomie podstawowym gwarantuje mu Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Pomyśl o zapewnieniu Twojemu dziecku szkoły za granicą jeszcze przed wyjazdem z Polski – zbierz informacje o systemie edukacji w kraju, do którego jedziesz, i potrzebne dokumenty, umożliwiające przyjęcie dziecka do szkoły za granicą. Wskazane jest, aby już przed wyjazdem Twoje dziecko rozpoczęło naukę języka obcego – łatwiej mu będzie porozumieć się z nauczycielami i dziećmi w nowej szkole. Staraj się zaplanować wyjazd tak, aby dziecko nie przerywało nauki w trakcie roku szkolnego.

 • Planując wyjazd skontaktuj się z polskim konsulatem w kraju, do którego jedziesz.
 • Poinformuj o wyjeździe dyrektora szkoły podstawowej, dyrektora gimnazjum lub gminę (dotyczy dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych), aby uniknąć konsekwencji prawnych wynikających z nieposyłania dziecka do szkoły.
 • Aby ułatwić swojemu dziecku start w nowej szkole, poproś dyrektora szkoły (wychowawcę, pedagoga szkolnego) o opinię o uczniu, dotyczącą jego uzdolnień, zainteresowań (ewentualnych trudności czy szczególnych potrzeb) i przetłumacz ją.
 • Zabierz ze sobą ostatnie świadectwo szkolne oraz metrykę dziecka i przetłumacz te dokumenty na język kraju, do którego wyjeżdżasz lub na język angielski.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

We wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w wielu innych krajach Twoje dziecko przebywające za granicą ma prawo do nauki w tamtejszym systemie edukacji. W większości państw na świecie należy zapisać dziecko do lokalnej szkoły odpowiedniej dla jego wieku. Przyjęcie dziecka do szkoły regulują przepisy wewnętrzne każdego kraju – dowiedz się o nich przed wyjazdem w ambasadzie danego państwa lub na stronach internetowych ministerstwa edukacji danego państwa. Następnie:

 • zarejestruj się w lokalnym ratuszu/urzędzie ds. emigrantów (zależnie od lokalnych przepisów);
 • wybierz szkołę: lokalną, szkołę europejską (dla dzieci pracowników instytucji UE), szkołę polską przy placówce dyplomatycznej;
 • dowiedz się w szkole lub za pośrednictwem lokalnego biura edukacji, jakie dokumenty musisz przedstawić zapisując dziecko do szkoły. Na ogół potrzebne są:
· metryka urodzenia dziecka,
· dokument potwierdzający tożsamość (paszport, dowód osobisty),
· poświadczenie adresu zamieszkania (w niektórych krajach wystarczy umowa najmu mieszkania),
· dokumenty poświadczające dotychczasową naukę (świadectwa szkolne),
· dokumenty poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dziecka oraz jego udział w określonych zajęciach pozalekcyjnych (np. dodatkowa nauka języków obcych, zwycięstwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych).

W krajach Unii Europejskiej istnieje możliwość ubiegania się o nauczanie języka ojczystego dla dzieci pracowników migrujących w lokalnej szkole (na podstawie Dyrektywy Rady 77/486/EWG z dnia 25 lipca 1977 w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących).

Jak podtrzymać kontakt z polskim językiem i kulturą za granicą?

Podtrzymywanie kontaktu z językiem polskim i korzystanie z możliwości nauki innych przedmiotów w języku polskim za granicą ułatwi Twojemu dziecku powrót do polskiego systemu edukacji na odpowiednim do jego wieku poziomie. Pomogą w tym polskie szkoły funkcjonujące w większości krajów europejskich przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. W krajach Unii Europejskiej pracownicy migrujący mogą też ubiegać się - w porozumieniu z polską placówką dyplomatyczną - o nauczanie języka polskiego i polskiej kultury w lokalnej szkole.

Dowiedz się więcej o formach i systemach nauczania w języku polskim poza granicami kraju.

Nawiąż kontakt z organizacją polonijną/parafią, która prowadzi szkółkę sobotnio-niedzielną dla dzieci polskich. Szkółka taka zapewni dziecku możliwość nauki języka polskiego, a często także polskiej historii i geografii. W ten sposób nie zostanie przerwany kontakt dziecka z językiem ojczystym i polską kulturą.

Pamiętaj! Aby Twoje dziecko mogło łatwiej wrócić do polskiego systemu edukacji, przed powrotem do Kraju powinieneś:

 • W trakcie pobytu za granicą postarać się zapewnić dziecku możliwość żywego kontaktu z językiem polskim;
 • Zabrać z lokalnej szkoły, do której uczęszczało Twoje dziecko, dokumenty potwierdzające spełnianie przez nie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz informujące o uzyskanych ocenach. Na tej podstawie dyrektor szkoły w Kraju będzie mógł przyjąć dziecko do odpowiedniej klasy, a kurator oświaty - dokonać nostryfikacji świadectwa uzyskanego za granicą (każdego dokumentu wydanego przez uprawnioną instytucję, potwierdzającego ukończenie szkoły lub ukończenie kolejnego etapu edukacji za granicą);
 • Zabrać z wszystkich innych miejsc (szkoła polska przy Ambasadzie, szkółka parafialna, organizacja polonijna) dokumenty poświadczające fakt pobierania nauki lub uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych;
 • Zaplanować powrót w terminie, który umożliwi przygotowanie się dziecka do polskiej szkoły (wybór szkoły, zakup podręczników, poznanie rówieśników).

Przydatne linki

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego