Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Trzytygodniowe staże zawodowe dla nauczycieli

Trzytygodniowe staże zawodowe dla nauczycieli

uczących języka polskiego i w języku polskim poza granicami Polski.

 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą realizuje projekt dwu- i trzytygodniowych staży zawodowych dla nauczycieli uczących języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim poza granicami Polski.

Zaproszenie kierowane jest łącznie do 64 nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych po polsku poza Polską na wszystkich etapach edukacyjnych.

Staże trzytygodniowe zorganizowane będą w Warszawie w terminach:

Grupa 3-1: w dniach 11.10.2015 – 31.10.2015 r.

Grupa 3-2: w dniach 08.11.2015 – 28.11.2015 r.

W stażach mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:

 1. są czynnymi nauczycielami języka polskiego/ historii Polski/geografii/wiedzy o Polsce poza Polską;
 2. uczą w szkołach społecznych prowadzonych przez organizacje Polaków lub w szkołach funkcjonujących w systemach krajów zamieszkania;
 3. uzyskają poparcie konsulatu RP/dyrektora/kierownika szkoły społecznej prowadzonej przez oświatową organizację Polaków lub dyrektora szkoły funkcjonującej w systemie kraju zamieszkania, w którym dany nauczyciel naucza języka polskiego lub w języku polskim.

Nauczyciel w trakcie trwania stażu w Polsce:

 1. zaznajamia się z systemem oświaty polskiej;
 2. zaznajamia się z koncepcją uczenia się języków obcych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego;
 3. nabywa wiedzę w zakresie języka, literatury, kultury polskiej;
 4. doskonali się metodycznie poprzez obserwacje lekcji języka polskiego/geografii, historii na wybranym poziomie nauczania w szkołach w Polsce;
 5. pod kierunkiem nauczyciela z Polski, u którego odbywa staż, przygotowuje własne projekty lekcji, nawiązujące treściami do Podstawy programowej zamieszczonej na platformie Włącz Polskę!;
 6. samodzielnie przeprowadza lekcje wg opracowanych projektów (3 lekcje w trakcie odbywania stażu 3-tygodniowego);
 7. w środowisku szkoły, w której odbywa staż, prezentuje kulturę kraju, z którego pochodzi np. poprzez pogadanki, spotkania z nauczycielami, uczniami, rodzicami.

Wskazane jest, by po zakończeniu stażu nauczyciel przyczynił się do współpracy dwustronnej między szkołą/miastem, z którego pochodzi dany nauczyciel a szkołą w Polsce.

Trzytygodniowe staże zawodowe dla nauczycieli mają na celu:

 1. podniesienie jakości nauczania języka polskiego poza Polską poprzez obserwację nauczania języka polskiego w placówkach szkolnych w Polsce;
 2. doskonalenie własnego warsztatu nauczania języka polskiego i w języku polskim poprzez pozyskanie przez osoby odbywające staż kompetencji nauczania języka polskiego w kontekście interkulturowym. Specyfika statusu języka polskiego w środowiskach polonijnych - od języka ojczystego po język obcy - wymaga zespolenia wysiłków ekspertów i praktyków zarówno ze strony środowiska dydaktyków pracujących w Polsce, jak i nauczycieli polonijnych;
 3. dostarczenie nauczycielom wiedzy i praktycznych umiejętności nauczania języka w kontekście współczesnej kultury polskiej, z zastosowaniem nowoczesnych metod, strategii i technologii. Punktem odniesienia do szczegółowego programu będą m.in. zapisy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Cel – podniesienie jakości nauczania, znajomości języka polskiego.
 4. doskonalenie przez osoby uczące języka polskiego poza Polską własnej znajomości współczesnego języka polskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

 

Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie oceny przesłanych kart zgłoszeniowych.

 

 

Do pobrania:

 

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 6 września 2015 r.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego